KEMEROSOTAN UMAT ISLAM DAN CARA MEMPERBAIKINYA (2)

BEBERAPA PENYEBAB KELALAIAN KITA

Kelalaian kita dari kewajiban yang sangat penting ini, dapat diketahui dari berbagai alasan. Pertama, kita membatasi bahwa kewajiban ini hanya diperuntukkan bagi ulama’ saja, padahal jelas perintah Allah dalam Al-Qur’an adalah bagi setiap orang dari umat Muhammad saw juga mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dengan usaha ini. Dan juga para sahabat r.a dengan cara hidup mereka yang dikatakan sebagai zaman yang terbaik pada waktu itu (khairul qurun) menjadi saksi adil mengenai hal ini.

Membatasi usaha tabligh dan amar ma’ruf nahi munkar sebagai tugas ulama’, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada ulama’ saja dan kita meninggalkan usaha yang sangat penting ini adalah merupakan kebodohan yang besar. Tugas ulama’ adalah memberitahukan jalan yang hak dan menunjukkan yang lurus. Sedangkan menyuruh manusia untuk beramal sesuai dengan petunjuk mereka, dan mengajak kepada Allah juga merupakan tugas selain ulama’. Hal ini diperingatkan dalam hadits sebagai berikut:

Sesungguhnya kalian semua adalah pemimpin. Kalian semua akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Dan raja adalah pemimpin rakyat dan akan ditanya tentang rakyatnya. Dan laki-laki adalah pemimpin bagi rumah tangga, dan akan ditanya tentang rumah tangganya itu. Isteri adalah pemimpin bagi rumah tangga kaum-kaumnya dan akan-anaknya, dan akan ditanya tentang itu. Dan hamba sahaya bertanggung jawab tentang harta majikannya, dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya itu. Maka singkatnya, kalian semua adalah pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya itu (HR. Bukhari Muslim)

Dan juga diterangkan dengan jelas dalam hadits yang lain:

Rasulullah saw bersabda: “Agama dalah nasihat”. Kemudian para sahabat bertanya: “Untuk siapa?”. Beliau bersabda: “Untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk pemimpin-pemimpin orang Islam dan untuk orang-orang Islam biasa” (HR. Muslim).

Maka dari itu, setiap orang harus bergabung dalam usaha dakwah dan bersatu padu menegakkan kalimat Allah dan menjada agama yang mulia ini.

Kedua, apabila diantara kita memiliki iman yang kuat, maka kesesatan orang lain tidak akan mempengaruhi kita. Seperti mafhum ayat di bawah ini:

“Hai orang-orang yang beriman, pikirkanlah diri kalian sendiri. Apabila kalian berada di atas petunjuk, maka kesesatan orang yang tersesat tidak akan merugikan diri kalian” (QS. Al-Maidah: 105)

Maksud ayat diatas bukan dimaknai secara tekstual (zhahir), sebab sangat bertentangan dengan hikmah illahiyah dan pengajaran syariat. Syariat Islam memberitahukan bahwa hidup, perbaikan dan maju bersama adalah hal pokok, sebagaimana kedudukan umat Islam yang diibaratkan seperti satu tubuh. Bila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh juga akan merasakan sakit. Maka dari itu, maksud sebenarnya dari ayat diatas ialah walaupun manusia berjaya sampai kapan pun, pasti di dalamnya ada orang-orang yang meninggalkan jalan lurus dan terjerumus ke dalam kesesatan. Ayat ini adalah penghibur bagi orang-orang yang beriman, selama berada dalam petunjuk yang benar, maka tak perlu khawatir akan mendapatkan kemadlaratan dari orang-orang yang tersesat.

Hidayah yang sebenarnya ialah bahwa seluruh manusia menerima syariat yang dibawa Nabi Muhammad saw. beserta seluruh perintahnya, yang diantaranya adalah amar ma’ruf nahi munkar. Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. berkata:

“Wahai manusia, kalian membaca ayat ini: Yaa ayyuhal ladziina aamanuu ‘alaikum anfusakum laa yadhurrukum man dhalla idzahtadaitum (Hai orang-orang yang beriman, waspadalah terhadap diri kalian, orang yang tersesat tidak dapat mencelakakan diri kalian jika kalian berada di atas petunjuk). Maka sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya manusia apabila melihat kemunkaran, lalu ia tidak berusaha mengubahnya, maka hampir saja Allah manurunkan azab-Nya secara menyeluruh kepada mereka”.

Kemudian Imam Nawawi rah.a. berkata dalam kitabnya, Syarah Muslim, “Pendapat yang shahih dari ulama’ muhaqiqin mengenai ayat ini adalah selama kalian mengerjakan perintah yang diberikan kepada kalian, maka kesesatan orang-orang selain kalian tidak akan membahayakan kalian.

Dengan demikian, amar ma’ruf nahi munkar adalah salah satu perintah dari berbagai macam perintah yang diberikan kepada kalian. Oleh karenanya, apabila seseorang telah menyempurnakan perintah ini, tetapi orang yang dinasihati tidak mengamalkannya, maka tidak ada celaan bagi orang yang menasihatinya karena ia telah melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar. Sedangkan pengamalan orang lain dan penerimaan atas nasihatnya bukan tanggung jawab pemberi nasihat itu.

Ketiga, hampir semua kalangan sudah berputus asa dengan segala cara dan jalan untuk memperbaiki diri. Mereka juga menyadari bahwa upaya untuk memajukan dan membangkitkan umat Islam sudah tidak mungkin lagi karena sangat sulitnya. Apabila disodorkan kepada seseorang tentang cara perbaikannya, mereka akan menjawab bagaimana mungkin sekarang ini orang-orang Islam bisa maju, sedangkan mereka tidak memiliki kekuasaan, pemerintahan, harta benda, senjata, markas, kekuatan tangan serta persatuan.

Khususnya bagi orang yang beragama, mereka berpendapat bahwa sekarang sudah 14 abad berlalu. Saat ini agama Islam beserta umat Islam pasti akan mengalami kemunduran. Oleh karenanya usaha sungguh-sungguh dan kerja keras akan mengalami kegagalan dan sia-sia belaka. Memang benar bahwa apabila semakin jauh kita dari pelita kenabian maka cahaya Islam akan pudar. Namun ini bukan berarti bermaksud bahwa kita tidak perlu lagi berusaha keras demi kelanggengan syariat dan penjagaan atas agama Muhammad. Karena seandainya pemahaman seseorang dan orang-orang terdahulu seperti itu, maka agama ini pasti tidak sampai ke tangan kita hingga hari ini. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk membina usaha ini dengan penuh semangat dan kerja keras sambil melihat perkembangan zaman dan kecepatan waktu.

Sungguh mengherankan jika agama yang seluruhnya terbina di atas amal dan usaha dengan sungguh-sungguh, hari ini betul-betul kosong dari itu semua. Padahal di dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits diterangkan secara jelas tentang amal dan usaha sungguh-sungguh, ada orang-orang yang menghabiskan malamnya dengan ibadah, dan siang harinya untuk shaum (puasa). Ada pula orang-orang yang senantiasa berdzikir dan mengingat Allah dimanapun berada, sama sekali tidak akan menyamai orang-orang yang berpikir dan risau dalam perbaikan dan hidayah bagi orang lain.

Dalam Al-Qur’an banyak sekali menyebutkan tentang keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah dan mencontohkan keistimewaan para mujahid.

“Tidaklah sama orang-orang mukmin yang tanpa uzur duduk di rumah dengan orang-orang mukmin yang keluar di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwa mereka di atas orang-orang yang tinggal di rumah mereka. Dan Allah telah menjanjikan kepada mereka semua dengan pahala yang baik. Dan Allah akan memberi kelebihan kepada orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dibandingkan dengan mereka yang tinggal di rumah dengan pahala yang besar. Yaitu beberapa derajat darinya, ampunan dan rahmat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nisa’: 95-96)

Walaupun maksud dari jihad yang terdapat pada ayat di atas adalah berperang melawan kaum kuffar supaya suara Islam akan tinggi dan kekufuran dan kemusyrikan dikalahkan, namun jangan sampai kita terjauh dari nikmat tersebut, yaitu nikmat untuk mengajak kepada kebaikan. Jangan sampai kita melalaikannya, karena kita tetap memerlukan usaha dan perjuangan.

Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah sudah berjanji akan selalu menjaga agama yang dibawa Muhammad ini. Namun untuk meningkatkan kemajuan agama ini diperlukan usaha sungguh-sungguh dari kita semua. Hal ini telah dilakukan oleh para sahabat yang senantiasa berusaha keras untuk mencapai tujuan itu, dan buah keberhasilan mereka telah disaksikan dan mereka juga diberi pertolongan gaib. Kitapun sering menyebut nama-nama mereka dan berusaha mengikuti jejak mereka. Kitapun juga bersiap-siap untuk menegakkan kalimat Allah dan menyebarkan agama Islam, maka pasti kita juga akan mendapatkan pertolongan gaib.

Keempat, kita memahami bahwa apabila kita konsisten dan konsekuen dengan perkataan kita dan kita bukan ahli dalam usaha ini, maka bagaimana kita menasihati orang lain? Namun sebenarnya ini adalah penipuan yang jelas. Apabila ada suatu tugas yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk meninggalkannya, sebab kita menyadari bahwa itu adalah perintah Allah. Maka insya Allah semua usaha yang kita lakukan akan menjadi sebab bagi kekuatan kita dengan ketegaran dan istiqamah. Apabila senantiasa terus kita kerjakan maka suatu hari kita akan mendapatkan kedekatan kepada Allah swt. Mustahil bila berkorban dan bersungguh-sungguh berusaha menegakkan agama, namun Allah tidak memandang dengan pandangan kasih sayang. Ada sebuah hadits menyebutkan:

Dari Anas r.a. berkata, bahwa kami bertanya, “Wahai Rasulullah, kami tidak akan menyuruh orang untuk berbuat baik sebelum kami sendiri mengamalkan semua kebaikan dan menjauhi kemunkaran”. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Tidak, bahkan serulah untuk berbuat baik meskipun kalian belum mengamalkan semuanya, dan cegahlah kemunkaran meskipun kalian belum menghindari semuanya” (HR. Thabrani).

Kelima, kita memahami bahwa pondok pesantren, nasihat dan petunjuk ulama’, ramainya tempat-tempat dzikir dan penulisan kitab-kitab agama, pengiriman surat-surat, semuanya merupakan cabang-cabang dari amar ma’ruf nahi munkar. Dengan sebab itu, kewajiban ini sudah terlaksana.

Dan tidak diragukan lagi bahwa keberadaan tempat-tempat tersebut sangatlah penting, dan kondisi agama yang kembang kempis ini disebabkan oleh faktor keberkahan sarana itu semua. Namun apabila hal itu dipikirkan dengan memperhatikan sarana tersebut, maka itu pun tidaklah cukup. Termasuk kesalahan besar jika hanya mengandalkan segalanya pada usaha itu. Dan kesalahan yang sangat besar karena kita baru akan mendapatkan manfaatnya dari semua itu jika sekilas di dalam hati terbesit pula rasa rindu dan keinginan, ta’dzim dan penghormatan pada agama. Lima puluh tahun yang lalu, kerinduan dan semangat agama yang begitu tinggi masih terlihat. Oleh karena itulah sarana-sarana itu masih cukup memadai. Namun saat ini, suatu kondisi yang kekuatan asing lebih mendominasi dari kehidupan ini dan disertai dengan gaya hidup kekinian benar-benar telah memadamkan semangat keislaman kita. Bahkan yang seharusnya keinginan dan kecintaan pada Islam bertambah justru sekarang berbalik menjauhi dan lari dari agama.

Dalam keadaan seperti ini, penting sekali bagi kita untuk memulai suatu pergerakan yang berdiri sendiri. Dengan cara inilah, suatu usaha untuk menumbuhkan rasa cinta dan rindu kepada agama akan tumbuh pada diri masyarakat dan membangkitkan semangat mereka. Maka baru akan dapat mengambil manfaat dari semua sarana tersebut. Sebaliknya jika kita semakin tidak mempedulikan dan memperhatikan agama, maka akan sulit untuk mendapatkan manfaat dari berbagai sarana tersebut.

Alasan keenam, apabila kita membawa usaha ini kepada orang lain, maka ia akan merespon dengan pandangan yang buruk dan jawaban yang keras, bahkan menghina dan merendahkan. Dan hendaklah kita tahu akan hal ini bahwa inilah pekerjaan para Nabi yang selama membawa usaha ini selalu mendapat kesusahan. Bahkan kerja Nabi mendapat tantangan yang lebih berat. Akan tetapi justru inilah letak keistimewaan usaha ini, karena mereka menghadapinya dengan sabar. Sebagaimana firman Allah:

Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus (Beberapa Rasul) sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu. Dan tidak datang seorang Rasulpun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Demikianlah, Kami mamasukkan (rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu) kedalam hati orang-orang yang berdosa (orang-orang kafir), mereka tidak beriman kepadanya (Al Quran) dan Sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu. Dan jika seandainya Kami membukakan kepada mereka salah satu dari (pintu-pintu) langit, lalu mereka terus menerus naik ke atasnya. (QS. Al-Hijr: 10-14)

Rasulullah saw. bersabda: “Saya telah mengalami penderitaan dan rasa sakit dalam mendakwahkan agama Allah yang begitu berat yang tidak pernah dialami oleh para Nabi terdahulu”.

Jika Nabi kita mampu bertahan terhadap segala musibah dan kesulitan dan bersabar dalam usaha dakwah ini, maka kita sebagai pengikut beliau seharusnya juga membawa dan meneruskan usaha beliau dan tidak bersedih serta mampu bertahan atas segala musibah tersebut.

Dari keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa penyakit yang tengah umat muslim derita sebenarnya adalah lemahnya dan menurunnya ruh Islam dan hakikat iman. Semangat dalam memperjuangkan Islam telah punah dan kekuatan iman di masing-masing umat telah hilang. Maka, apabila kedua asas di atas sudah melemah, maka tentu saja semua kebaikan dan kebenaran akan melemah juga. Segala kelemahan dan kekurangan itu pasti terjadi dan penyebabnya pun karena kita meninggalkan asas tersebut, sedangkan kelestarian agama tergantung padanya. Perkara asal tersebut ialah amar ma’ruf nahi munkar. Sehingga jelaslah, bahwa umat tidak akan mendapat kemajuan selama masih belum memiliki kebaikan dan kesempurnaan yang ditunjukkan oleh Islam.

Hanya inilah obat dari penyakit tersebut, yaitu melakukan usaha dakwah dan tabligh yang akan menguatkan iman kita, dan membangkitkan semangat keislaman yang kita miliki, dengan cara mengenal Allah swt. dan Rasul-Nya dan senantiasa meletakkan perintah Allah di hadapan kita. Oleh karena itulah, kita akan menempuh jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah saw.untuk memperbaiki orang-orang arab jahiliyyah:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (QS. Al-Ahzab: 21).

Imam Malik r.a. berkata:

“Tidak akan pernah menjadi baik umat pada kurun (abad) terakhir ini kecuali dengan cara perbaikan pada kurun umat yang pertama”.

Ketika Rasulullah saw. mulai berdakwah, beliau berdiri sendiri tanpa dibantu oleh para sahabat. Dan kita pun mungkin tidak pernah berpikir bahwa beliau tidak mempunyai kekuatan sedikit pun. Segala bentuk kesombongan dan kekeraskepalaan kaumnya telah sampai pada puncaknya sehingga tidak mungkin ada harapan untuk mau mendengar dan mengikuti seruan beliau yang haq dan taat dengan kalimat yang dibawa beliau karena mereka semua membencinya.

Dalam kondisi seperti itu, kekuatan macam apakah yang menyebabkan seorang yang miskin, direndahkan, dan tidak memiliki seorang penolong, ternyata mampu menarik perhatian seluruh kaum padanya. Sekarang pikirkanlah, mengapa bisa seperti itu? Meski banyak kaum yang menolak, namun beliau tetap istiqomah untuk menyeru mereka, dan orang-orang yang menerima seruannya akan meniringi beliau selamanya. Seluruh dunia mengakui bahwa hal ini adalah suatu pelajaran, bahwa itulah maksud beliau yang sesungguhnya, yaitu apa yang telah beliau tawarkan kepada kaumnya.

Tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah”. jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. (QS. Ali-Imran: 64)

Allah swt. melarang diri-Nya dipersekutukan dengan apapun, baik di dalam ibadah maupun dalam ketaatan. Dan meninggalkan seluruh cara dan tempat yang ada dan menetapkan suatu aturan amalan dan Dia juga memberitahukan bahwa janganlah berpaling dari-Nya dan mencari arah yang lain.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. (QS. Al-A’raaf: 3).

Ini sebenarnya pelajaran yang telah diajarkan Rasulullah saw. yang olehnya diperintahkan agar supaya disebarkan.

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl: 125)

Dan inilah jalan yang ditempuh Rasulullah saw. dan pengikut-pengikutnya.

Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik”. (QS. 108)

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?” (QS. Fushilat: 33)

Menyeru kepada manusia agar supaya taat kepada Allah, menuntun manusia ke jalan yang benar, dan menunjukkan manusia yang tersesat kepada jalan hidayah, semuanya termasuk amalan hidup Rasulullah saw. dan merupakan maksud hidup beliau. Dengan maksud seperti itulah, Allah swt. mengutus ribuan para nabi ke dunia ini.

Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku”. (QS. Al-Anbiya’: 25)

Apabila kita melihat kehidupan Rasulullah saw. dan para nabi sebelumnya, akan nampak bahwa mereka semua mempunyai satu maksud dan tujuan, yaitu yakin kepada sifat Allah swt. Inilah makna iman dan Islam. untuk itulah manusia dikirim ke dunia ini.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (QS. Adz-Dzaariyaat: 56).

Sekarang jelaslah, bahwa maksud kita hidup di alam dunia ini hanyalah untuk menyembah kepada Allah. Dengan demikian, maka kita telah mengetahui dengan jelas penyakit yang diderita umat saat ini dan usaha untuk mengobatinya. Maka insya Allah upaya penyembuhan tidak akan sulit dan akan membuahkan hasil. Sesuai dengan kepahaman yang lemah ini, maka untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yakni kejayaan dan kemenangan Islam, maka mesti memerlukan sebuah aturan kerja yang dapat mewujudkan suatu hakikat kehidupan Islami dan meneladani kehidupan orang-orang terdahulu yang telah berhasil.

Sumber: lihat buku “Fadhilah amal” karangan Maulana Muhammad Zakariyya Al-Kandhalawi. Artikel ini terdapat sedikit perubahan.

Iklan

KEMEROSOTAN UMAT ISLAM DAN CARA MEMPERBAIKINYA (1)

Kebangkitan Umat Islam

MUQADDIMAH

Lebih dari 1.350 tahun yang lalu, ketika dunia ini penuh kekafiran, kebodohan, kejahiliyyahan dan kegelapan, maka dari balik pegunungan Makkah terpancarlah cahaya hidayah menembus ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Seluruh penjuru dunia mendapat cahaya hidayah itu. Hanya dalam waktu yang relatif singkat, yakni 23 tahun, Nabi Muhammad saw. dapat membawa manusia kepada kemajuan. Dan sejarah dunia  tidak akan sanggup membuat perubahan semacam ini. Dengan cahaya hidayah dengan segala kebaikan dan kemenangannya yang telah diberikan kepada umat Islam, maka mereka berada di puncak kemajuan dan mampu menguasai seluruh dunia selama berabad-abad. Setiap kekuatan yang menentangnya akan dihancurkan hingga berkeping-keping. Ini merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat diingkari dalam sejarah.

Namun keadaan umat Islam sekarang ini menjadi terbalik, menjadi sangat memprihatinkan dan sungguh menyedihkan. Kaum muslimin pada saat ini telah jauh dari kehidupan Islami. Apabila kita menengok sekilas pada catatan sejarah kehidupan umat Islam 1.300 tahun lalu, maka akan diketahui bahwa kita adalah pemilik kemuliaan, keagungan, keperkasaan dan kekuasaan. Sebaliknya kondisi umat Islam seperti apa yang kita lihat sekarang sedang mengalami kemunduran, dipermalukan dan berada di jurang kehinaan yang besar. Kaum muslimin tidak lagi memiliki kekuatan, kekuasaan, persaudaraan, kasih sayang, akhlak serta amal perbuatan yang baik. Kita sekarang memiliki lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Orang-orang kafir merasa senang dengan keadaan kita seperti ini. Mereka membicarakan kelemahan-kelemahan Islam sembari menertawakannya. Tidak hanya itu, mereka juga berusaha membuat ajaran-ajaran baru (bisa pola pikir, budaya, pemahaman) untuk memecah belah umat Islam. banyak generasi muda Islam mencela asas Islam yang suci dan tak jarang mengkritik  ajarannya serta memahami bahwa syariah Islam yang mulia itu sudah tidak pantas untuk diamalkan lagi. Sangat mengherankan sekali bagaimana suatu kaum yang dahulu mampu menguasai dunia, sekarang malah jatuh dan terpuruk. Suatu kaum yang mengajarkan adab dan kemajuan kepada dunia, mengapa sekarang tidak beradab dan tidak maju?

Sebenarnya para pemimpin Islam sudah memperkirakan dan sudah mencoba sekuat tenaga dengan segala cara untuk memperbaikinya. Namun pengobatannya justru semakin menambah sakit umat Islam. dalam kondisi yang sangat rusak ini, terbayang masa yang akan datang akan lebih buruk lagi. Sedangkan kita hanya berdiam diri dan tidak berusaha sungguh-sungguh. Ini adalah kekeliruan yang besar. Tapi sebelum melangkahkan kaki kita, penting sekali untuk memikirkan penyebab semua ini, mengapa kehinaan dan adzab menimpa kita umat Islam. Penyebab keruntuhan dan kemunduran ini telah dianalisa dengan berbagai cara dan telah dicari jalan keluarnya, namun kenyataannya tidak juga dapat terselesaikan secara tuntas, padahal penyebabnya telah kita ketahui dan nampak dengan jelas.

Sebenarnya kita belum menemukan asal penyakit yang sebenarnya. Penemuan-penemuan yang telah banyak dikupas bukanlah penyakit yang sebenarnya karena itu semua adalah sesuatu yang datang dari luar. Sedangkan penyakit yang sesungguhnya muncul dari diri sendiri. Oleh karena itulah sampai sekarang perhatian kepada penyakit yang sebenarnya belum ada. Sedangkan perbaikan hanya kepada faktor luar sangatlah sulit dan hampir mustahil. Sebelum kita mengetahui penyakit yang sebenarnya, maka cara pengobatannyapun tidak akan ditemukan.

Kita mengetahui bahwa syariat agama kita adalah peraturan Allah yang sempurna, yang merupakan jaminan atas keberhasilan dan kebaikan dunia dan akhirat sampai hari kiamat. Maka tidak ada lagi alasan selain memeriksa penyakit kita sendiri dan mulai mengobatinya, bahkan ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui penyakit yang kita derita sesungguhnya ialah dari Al-Qur’an. Melalui petunjuk dan pencerahannya, kita tutup seluruh seluruh cara yang lain setelah mengetahui pengobatan yang benar. Selama Al-Qur’an dijadikan sebagai tatanan amal yang sempurna bagi kita sampai hari kiamat, maka jangan sampai timbul alasan bahwasanya Al-Qur’an kurang memberikan petunjuk kepada kita dalam mengatasi keadaan yang kritis ini. Janji Allah adalah pasti bahwa seluruh permukaan bumi adalah kerajaan dan khilafah bagi orang-orang beriman.

“dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, (QS. An-Nuur: 55)

Allah juga telah memberi ketenangan bagi orang-orang mukmin untuk senantiasa mengalahkan orang-orang kafir, dan tidak ada satupun penolong bagi orang kafir.

“dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah) kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak (pula) penolong” (QS. Al-Fath: 22).

Dan apabila orang-orang kafir memerangi kamu maka pasti mereka akan berbalik lari kemudian mereka tidak akan mendapatkan teman dan penolong.

Bantuan dan pertolongan bagi orang-orang mukmin merupakan tanggung jawab Allah swt. dan orang-orang mukmin akan selalu menang.

“dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman” (QS. Ar-Ruum: 47)

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman (QS. Ali Imran: 139).

….. padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui (QS. Al-Munafiquun: 8)

Dari beberapa ayat yang telah disebutkan diatas, maka dapat diketahui bahwa kemuliaan orang mukmin, pangkat, keberanian, ketinggian, kemenangan, dan kebaikan hanya dengan sifat keimanannya. Apabila hubungan mereka dengan Allah dan Rasul-Nya kuat (yang merupakan maksud dari iman), maka semua akan menjadi milik mereka. Namun jika hubungan mereka dengan Allah dan Rasul-Nya lemah, maka bencana, kemerosotan dan kegagalan yang akan mereka dapat. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an:

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran (QS. Al-Ashr: 1-3).

Para pendahulu kita telah mencapai kemuliaan yang sempurna, sementara kita berada di dalam jurang kehinaan  dan keburukan. Sudah jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, sedangkan kita sendiri terhalang dari nikmat yang besar ini. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah: “Akan datang suatu masa atas manusia tidak akan tersisa daripada Islam kecuali namanya saja, dan daripada Al-Qur’an kecuali tulisannya saja”.

Sekarang perlu direnungkan, apabila kita telah terhalang dari Islam yang sesungguhnya, yang sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya, yang dengannya keberhasilan dan kebaikan dunia dan akhirat akan wujud, maka apakah ada cara lain untuk mengembalikan semua itu? Dan apakah penyebab keluarnya ruh Islam dari diri kita sehingga yang tersisa hanyalah jasad tanpa ruh. Ketika mushaf langit (Al-Qur’an) dibacakan dan kemuliaan umat ini serta ketinggiannya disebutkan. Maka diketahuilah bahwa umat ini telah diberikan tugas yang paling tinggi dan mulia, yang dengannya mereka disebut sebagai khairu ummah (umat terbaik).

Maksud diciptakannya dunia adalah untuk mengetahui keesaan Dzat dan sifat Allah. Dan ini tidak mungkin tercapai apabila keburukan yang ada itu tidak dihilangkan dan diganti dengan kebaikan. Dalam rangka terwujudnya maksud tersebut maka dikirim ribuan Nabi, dan untuk menyempurnakan maksud itu maka Allah swt. mengutus penghulu Nabi dan Rasul dan memperdengarkan ayat berikut:

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu [QS. Al-Maaidah: 3]

Sekarang, karena maksud telah sempurna, setiap kebaikan dan kejahatan telah dijelaskan, dan Islam sudah merupakan agama yang sempurna. Oleh karena itu, risalah kenabian yang dahulu hanya dikerjakan oleh para Nabi, maka sekarang kerja itu telah diberikan kepada umat Nabi Muhammad saw. sampai hari kiamat.

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (QS. Ali Imran: 110)

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Ali Imran: 104)

Pada ayat pertama, umat terbaik dinyatakan bagi mereka yang menyeru kebaikan dan mencegah kemunkaran. Sedangkan pada ayat kedua disertai pembatasan bahwa “merekalah orang-orang yang beruntung”, hanya bagi merekalah keberhasilan dan kebahagiaan. Bahkan di ayat lain ditegaskan bahwa bagi mereka yang tidak mengambil keputusan untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran akan mendapat adzab dan laknat dari Allah swt.

Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan Munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya Amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu (QS. Al-Maaidah: 78-79).

Ayat diatas dijelaskan kembali dalam beberapa hadits berikut:

Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: Sesungguhnya ada umat sebelum kamu yang apabila diantara mereka berbuat salah, datanglah orang yang melarang (menegur) seraya memperingatkan, “Wahai kamu, takutlah kepada Allah!”. Hari esoknya ia duduk-duduk dengan pelaku maksiat tadi, makan dan minum bersama mereka, seolah-olah ia tidak melihat mereka melakukan dosa pada hari kemarin. Ketika Allah swt. menyaksikan perbuatan mereka, maka Dia menyatukan hati mereka. Kemudian Allah melaknat mereka melalui lisan Nabi-Nya yaitu Dawud a.s. dan Isa a.s. putra Maryam. Demikian ini karena mereka tidak taat kepada Allah dan sudah melampaui batas. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman-Nya, kalian harus menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran dan hendaklah kalian memegang tangan orang yang bodoh dan memaksanya kepada yang haq! Kalau tidak, Allah swt. akan menyatukan hati-hati kalian, kemudian melaknat kalian sebagaimana Dia telah melaknat mereka” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Dari Jabir bin Abdullah r.a. berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada seorangpun yang melakukan maksiat dan ia tinggal dalam suatu kaum, lalu kaum tersebut tidak mencegah perbuatan orang itu, padahal mereka mampu, melainkan Allah swt. akan menurunkan azab kepada mereka sebelum mereka mati” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Apabila ummatku sudah mengagungkan dunia, maka tercabutlah mereka dari kehebatan Islam. dan apabila ummatku meninggalkan amar ma’ruf nahi munkar (dakwah), maka diharamkan bagi mereka keberkahan wahyu. Dan apabila ummatku seling mencaci maki satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah swt.” (HR. Hakim dan Turmudzi).

Dari beberapa hadits di atas, dapat direnungkan bersama bahwa meninggalkan amar ma’ruf nahi munkar dapat mendatangkan laknat dan murka Allah swt. Dan apabila ummat Muhammad saw. meninggalkan kewajiban ini, maka akan ditimpa berbagai macam musibah dan kehinaan, serta akan dijauhkan dari pertolongan Allah yang gaib. Semua ini disebabkan karena mereka tidak mengenal dan lupa akan tanggung jawab dan kewajiban mereka selaku ummat Muhammad saw. dan sebagai konsekuensi yang harus ditanggung bersama dari kelalaian mereka dari tugas ini.

Karena itulah, Rasulullah saw. telah menempatkan kedudukan dakwah dan amar ma’ruf nahi munkar pada bagian iman yang istimewa. Beliau pula memberitahukan bahwa meninggalkan tugas tersebut adalah tanda-tanda lemah dan turunnya iman, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

Dari Abu Said al-Khudri r.a. berkata, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa dari kalian melihat suatu kemunkaran, maka hendaklah mencegahnya dengan tangan kalian. Jika tidak mampu maka cegahlah dengan lisan (perkataan) kalian. Jika tidak mampu maka hendaklah dari kalian benci di dalam hatinya, dan ini adalah selemah-lemahnya iman” (HR. Muslim).

Dengan demikian, maka tidak diragukan lagi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rah.a. bahwa aktivitas amar ma’ruf nahi munkar merupakan sebuah sendi agama yang kuat, yang oleh karenanya maka seluruh ajaran agama akan berdiri dengan kokoh. Untuk itulah, Allah mengutus para Nabi-nabi untuk menjalankan aktivitas mulia ini. Maka apabila segala kebaikan, ilmu dan amalnya ditinggalkan, maka tugas kenabian akan tidak dapat berjalan dan berfungsi. Sebab amanah adalah suatu bentuk kemuliaan seseorang yang jika tidak dijalankan akan melemah dan hilang. Ketidakpedulian dan kemalasan akan merajalela, kesesatan dan kegelapan akan terbuka, kebodohan dan kejahilan akan menyebar ke seluruh dunia, dan akan terjadi berbagai kerusakan di setiap pekerjaan serta terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Kehidupan ini akan rusak. Makhluk ciptaan Allah akan hancur. Kehancuran ini dapat diperhatikan ketika terjadinya hari kiamat nanti dan ketika amal perbuatan manusia dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt.

Penyesalan di atas penyesalan, kekhawatiran telah datang, apa yang dulunya dikhawatirkan telah muncul di depan mata. Tanda-tanda dari tiang agama yang dahulunya kokoh yang berupa ilmu dan amal, sekarang telah terhapus. Hakikat keberkahan bentuknya telah hilang. Menghina dan merendahkan orang sudah menjadi hobinya. Hubungan batin antara manusia dengan Allah telah terputus total berganti dengan hawa nafsu layaknya binatang. Di seluruh jagad ini mencari orang yang benar-benar mukmin sangatlah sulit, bahkan sudah tidak ada orang yang bertahan terhadap hujatan dan hinaan dalam rangka menegakkan yang haq.

Apabila seorang mukmin berusaha menghentikan segala kerusakan ini dan berusaha untuk menghidupkan sunnah, kemudian mempunyai kemauan untuk terjun ke dalam aktivitas dakwah, maka yakinlah bahwa orang seperti ini adalah orang yang paling istimewa dan merupakan contoh teladan yang baik. Kata-kata yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali diatas sebenarnya cukup untuk memberi peringatan dan membangun kesadaran kita.

TRAGEDI RUSAKNYA PEMIKIRAN BARAT MELALUI PAHAM SEKULARISME

Dunia Islam dewasa ini sedang mengalami suatu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sepanjang sejarahnya. Krisis ini ditimbulkan oleh benturan peradaban Barat terhadap dunia Islam. Keadaan ini dimulai ketika kekuatan-kekuatan imperialis Barat merencanakan strategi mereka yang halus dan licik ke arah penghancuran jiwa dan budaya, di satu pihak mereka menentukan nasibnya sendiri di antara umat Islam, dan di pihak yang lain dikenalkan dengan suatu sistem pendidikan yang bertujuan memperbudak pikiran umat Islam.

Betapa permusuhan dan diaturnya dengan baik strategi yang dibuatnya itu dapat dinilai, walaupun kita hanya memperhatikan laporan Macaulay (The Macaulay Report) tentang politik pendidikan di daerah jajahan Inggris, undang-undang yang disusun oleh kolonialis Perancis untuk menggerogoti Islam di Afrika dan politik tekanan imperialis yang dijalankan Belanda di Indonesia.

Kekuatan-kekuatan imperialis Barat melaksanakan strategi mereka dengan segala kebiadaban dalam pemerintahan mereka, sementara rencana imbangan (Counter Planning) umat Islam terbukti tidak dapat diharapkan dan tidak memadai dalam segala hal. Dan “hasil bersih” dari semua ini adalah walaupun sebagian besar daerah-daerah Islam telah memperoleh kembali kemerdekaan politik, Islam tetap belum mampu mendapatkan kemerdekaan kembali untuk dirinya sendiri secara hakiki. Islam masih tetap sebagai apa yang diperbuat oleh imperialis Barat, yaitu: suatu urusan / persoalan individu secara pribadi, sedangkan segala masalah bersama (all the collective problems) berada di bawah kekuasaan Barat. Sungguhpun proses westernisasi (pembaratan) masih terus berlangsung dengan tidak berkurang di seluruh dunia Islam. Hal tersebut agaknya mendapatkan momentum di kebanyakan daerah-daerah Islam sejak pengakhiran perbudakan politik.

Kebudayaan Barat, dalam satu segi adalah anak Islam (The Child of Islam). Tetapi dia adalah anak yang durhaka lantaran kemajuannya, seperti di bidang teknologi yang telah diambil alih oleh mereka yang secara diametral bertentangan dengan cara hidup Islam. Tiga babakan sejarah yang telah dilalui oleh peradaban sejak Reneisans antara lain: Sekularisme, materialisme dan komunisme, serta darah kehidupan inderawi (The Sensate Culture) yang lambat laun mengakibatkan keyakinan tentang tidak adanya Tuhan dan jiwa. Maka jelaslah bahwa darah ini apabila diinjeksikan ke dalam badan politik Islam hanya akan merupakan racun, bukan sebagai obat. Ada berbagai macam tragedi yang dialami oleh peradaban Barat, antara lain:

1. Melalui sekularisme ke komunisme

Sekularisme, materialisme dan komunisme adalah saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.

Dalam penafsiran hidup yang materialistis, tingkatan yang pertama dicapai oleh kebudayaan Barat adalah tingkatan tingkatan Sekularisme dimana negara dipisahkan dari gereja dan berbagai cabang ilmu pengetahuan dipisahkan dari kepercayaan kepada Tuhan. Tingkatan ini akhirnya membukakan pintu selebar-lebarnya bagi materialisme yang mengatakan bahwa segala realitas atau kenyataan yang hakiki semata-mata hanyalah materi.

Materialisme filosofi ini (philosophical materialism), setelah menembus / memasuki secara cukup ke dalam berbagai medan kehidupan Barat, mentransformir (mengubah) dirinya sendiri menjadi materialisme ilmiah (scientific materialism) di tangan Karl Marx yang pada abad ke-19 memberikan kepada dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, filsafat materialistis yang sangat sempurna dan agresif.

2. Pintu gerbang Kristen

Sekularisme berhutang budi kepada dua faktor. Pertama, agama Kristen yang menjadi satu-satunya agama di dunia Barat sejak beberapa abad yang lalu dan telah meletakkan sebuah kaidah, undang-undang dan hukum “Give unto Caesar what is Caesar’s and unto God what is God’s”, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi miliknya (haknya), dan berikanlah kepada Tuhan apa-apa yang sudah menjadi miliknya (haknya).

Demikianlah agama Kristen telah membagi hidup manusia ke dalam dua bidang / bagian secara ketat. Salah satu dari padanya yaitu bidang / bagian spiritual yang dipegang oleh Tuhan, sedangkan yang lainnya yakni bidang / bagian kehidupan duniawi diletakkan di bawah bimbingan dan kekuasaan manusia.

Dengan cara ini, agama Kristen telah meratakan jalan bagi Sekularisme, ketika sebuah faktor baru menampilkan diri di atas panggung sejarah Eropa, suatu faktor yang membawa dogma Kristen sampai batas-batas inspirasi yang berakar pada permusuhan terhadap gereja Kristen, dan akibat-akibat yang muncul darinya adalah sangat suram dan kelam bagi kemanusiaan.

Faktor ini menimbulkan peperangan antara agama Kristen dengan kekuatan-kekuatan zaman “Pencerahan” (Enlightenment; Aufklarung) setelah masa Renesans di Eropa.

3. Pengaruh Islam

Sebagaimana para penyelidik sejarah mengetahui bahwa agama Kristen datang ke dunia ketika cahaya ajaran dan kebudayaan Yunani-Romawi sedang mengalami proses kehancuran, redup dan hampir mati. Tetapi jangankan menghidupkan api yang hampir padam supaya kembali tumbuh dan berkembang cahayanya, agama Kristen sejak kemunculannya malah justru memaklumatkan perang terhadap segala ajaran filsafat dan ilmiah, yang akibatnya adalah abad-abad antara pengenalan agama Kristen di Eropa dan munculnya Renesans yang oleh sejarawan-sejarawan Barat disebut-sebut sebagai “Abad-Abad Kegelapan (The Dark Ages)”.

Waktu demi waktupun berlalu, kegelapan yang dialami Eropa sedikit demi sedikit sirna ketika matahari Islam Memancar dari lembah Faran (Jazirah Arabia) yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Zaman tersebut disebut sebagai zaman pengetahuan modern (Inaugurated the Modern Scientific Area). Ulama-ulama dan sarjana-sarjana Islamlah yang menggali beberapa cabang ilmu pengetahuan dari bawah puing-puing kebudayaan yang telah mati, yakni kebudayaan Yunani, Romawi, Babilonia, Iran, India dan Cina.

Mereka menggali ilmu pengetahuan, mengklasifikasi, memperbaiki, dan mengembangkannya dan kemudian menyerahkannya ke Eropa melalui Universitas-universitas mereka di Baghdad, Kairo dan Spanyol. Dengan demikian jelaslah bahwa pendiri zaman Reneisans di Eropa sebenarnya adalah ajaran Islam dan guru-guru Islam yang melalui ajaran mereka dapat membangunkan orang-orang seperti Roger Bacon, Pope Syivester II dan lainnya.

4. Gereja versus Enlightenment (masa Pencerahan; Aufklarung)

Zaman Reneisans benar-benar merupakan benturan yang keras terhadap agama Kristen. Dan ketika agama Kristen memiliki kekuatan poliitk, dia memberikan reaksi dengan menggunakan segala cara, tak terkecuali dengan menaburkan racun yang berada di bawah kekuasaannya. Pemimpin Renesans dikejar-kejar dan sejumlah dari mereka dibakar hidup-hidup. Mereka dipaksa supaya menarik kembali pendapat-pendapat mereka. Bagi yang tidak mau, akan mengalami berbagai macam siksaan dan penderitaan.

Suatu Mahkamah pemeriksaan yang kejam didirikan. Maka akibat dari semua ini adalah para pemimpin Renesans bersumpah untuk menjadi musuh-musuh gereja Kristen. Permusuhan terhadap gereja ini segera berubah menjadi permusuhan terhadap agama Kristen. Kemudian berlanjut ke arah kebencian dan permusuhan terhadap semua agama yang pada akhirnya memuncak kepada kebenciannya terhadap Tuhan itu sendiri.

5. Sekularisme sebagai suatu dogma

Seorang ahli dan ilmuwan besar pertama yang bekerja meletakkan dasar-dasar sekularisme pemikiran Barat adalah Charles Darwin (1809-1882) dengan bukunya yang berjudul “Origin of the Species” atau Asal Dari Berbagai Macam Spesies. Dia mencoba untuk menerangkan fenomena biologis atas dasar sebab-sebab mekanis dimana kebutuhan untuk membutuhkan dan menguatkan Tuhan tidak diperlukan lagi.

Pendapat Darwin dalam bidang biologi itu diterapkan ke dalam ilmu Sosiologi oleh Huxley dan Helbert Spencer; ilmu Metafisika oleh Hume; ilmu Hukum, Moral dan Politik oleh Bentham, Mill dan Hobbes. Pemikiran tersebut terus berkembang dan sejak itu alam pikiran Barat semakin bertambah materialistis dan sekuler, sehingga dewasa ini paham Sekularisme telah menjadi kepercayaan yang menghujam jauh ke dalam pikiran dan hati sarjana-sarjana Barat. Sebagai contoh, seorang sarjana yang konservatif seperti Marshall mengatakan dalam hubungannya dengan ilmu Ekonomi:

“In Economics, we are concerned only with the economics facts and not with any ethical considerations”.

(dalam Ilmu Ekonomi, kita hanya mengurusi (berpegang) pada fakta-fakta ekonomis dan tidak pada pertimbangan-pertimbangan etis).

6. Berbagai Akibat Dari Sekularisme

Pemisahan berbagai aktivitas manusia ke dalam bagian-bagian yang terpisah secara ketat menimbulkan apa yang oleh para ahli ilmu jiwa disebut sebagai disintegration in the social order and dissosiation in the human personality (kehancuran dalam tata-sosial dan keretakan dalam kepribadian manusia).

Mengenai disintegrasi tata-sosial manusia, ada suatu dorongan hati yang menjadi dasar di dalam etos sosial manusia untuk bersatu dan manunggal (unity and coordination). Sekarang, dimana tidak ada wawasan yang menyeluruh (comprehensive outlook) atau dimana nilai-nilai spiritual tidak dipertimbangkan sebagai nilai tertinggi seperti yang terjadi di dunia Barat, aspek material dari kehidupan menjadi prinsip utama. Dan demikianlah materialisme menjadi titik awal dan akhir segala kehidupan (be all and end all of life).

Hal ini merupakan sebuah akibat yang dialami oleh Barat yang mana segmentasi ilmu pengetahuan dan fragmentasi kehidupan telah membawanya kepada sekularisme. Sekularisme telah membawanya kepada metrialisme, yang akhirnya menyeretnya menuju malapetala.

Mengenai dissosiasi dalam kepribadian manusia, yaitu kepribadian individu, dissosiasi ini menurut ilmu jiwa akan mengakibatkan disharmoninya fungsi-fungsi yang ujung-ujungnya akan menimbulkan neurosis (penyakit saraf). Neurosis ini selanjutnya akan meningkatkan volume kejahatan-kejahatan, termasuk bunuh diri. Hal inilah yang dewasa ini sedang diderita oleh sejumlah besar penduduk Barat sebagai bentuk akibat dari penyakit neurosis ini, dan prosentase orang-orang gila dan penjahat-penjahat adalah yang paling tinggi di negeri-negeri maju di dunia Barat. Keadaan ini terus berlanjut dan semakin memburuk seiring berjalannya hari dan waktu.

Apabila personality (kepribadian) manusia terpecah menjadi beberapa segmen dan tiap-tiap segmen diperlukan secara individual, maka hal ini adalah wajar adanya. Sebab kepribadian manusia yang berupa segmen fisik adalah sangat dekat dengan pengalaman manusia sehingga menjadi pusat dari kecintaan manusia (the centre of human love). Apabila segman fisik menjadi pusat kecintaan, maka sifat tamak akan muncul dan hasrat untuk mencapai sesuatu, termasuk kesenangan dan kenikmatan fisik menjadi cita-cita hidup manusia yang paling tinggi. Lantaran cita-cita ini tidak dapat dicapai tanpa menghilangkan aspek-aspek kepribadian seseorang dan merugikan kepentingan-kepentingan orang lain, maka kasus-kasus kriminalitas menjadi berlipat ganda, prosentase orang yang bunuh diri semakin meningkat, dan kehidupan menurut mereka sudah menjadi basi. Oleh karena itu, dunia Barat yang berdiri tegak berdasarkan paham sekularisme saat ini sedang berada di ujung tanduk dan dilematis, yakni dalam keadaan sangat sulit dan berbahaya. Lebih jelasnya, dunia Barat sedang berada diantara lingkaran setan dan lautan yang dalam (between the devil and the deep sea).

Inilah pendapat yang telah disuarakan dengan penuh gairah dan semangat oleh filosof sejarah modern terbesar, Arnold J. Toynbee dengan pendalulunya, Sprengler.

7. Timbulnya Komunisme

Apabila kita menganalisis konsep Sekularisme, kita menemukan dua aliran pemikiran yang mungkin, yaitu:

Pertama, suatu masyarakat yang mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan dan Agama, namun mereka memisahkan segala urusan-urusan duniawi mereka dari agama. Pandangan hidup inilah yang lebih lanjut kita kenal sebagai paham kapitalisme. Salah satu contoh negara yang memiliki paham ini adalah negara-negara demokrasi Barat semisal AS dan imitator-imitatornya.

Kedua, suatu masyarakat yang sama sekali tidak percaya terhadap Tuhan dan Agama, yang akibatnya mereka memiliki pandangan hidup yang sama sekali tanpa Tuhan dan sangat materialistis terhadap segala hal. Pandangan hidup ini lebih lanjut kita kenal dengan paham sosialisme dan komunisme. Salah satu contoh negara yang memiliki paham ini adalah negara Uni Soviet dan negara-negara komunis yang lain.

Namun demikian, paham sekularisme yang mentolerir Tuhan hanyalah merupakan sebuah langkah pendahuluan ke arah paham sekularisme tanpa Tuhan. Fakta ini telah dibuktikan dengan baik oleh sejarah. Seperti contoh, ketika agama kristen datang ke Eropa, imperium kristen yang tumbuh sebagai konsekuensi logisnya pada dasarnya bukanlah sekuler, namun justru teokratis. Kemudian datang suatu ketika fungsi-fungsi negara dan gereja dipisahkan dan negara-negara sekuler. Sekularisme ini lambat laun menggerogoti kekuatan-kekuatan agama dan moralitas yang prosesnya terus berlangsung hingga sekarang ini.

Sementara itu, anak kandung Sekularisme dilahirkan dalam bentuk Komunisme. Sekularisme yang mentolerir Tuhan diganti oleh Sekularisme yang membenci Tuhan. Adalah Karl Marx, pendiri Komunisme, tidak menginginkan membangun rumah-rumah setengah jadi (half way house). Dia menggiring Sekularisme dan mengangkatnya sampai ke titik puncak, yaitu “materialisme yang tidak kenal malu” atau “Scientific Materialism” (materialisme ilmiah).

Nampaknya Komunisme menjadi suatu doktrin ekonomi. Tetapi sesungguhnya ia bertujuan ke arah suatu filsafat hidup yang lengkap. Karl Marx yang telah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap bukunya yang berjudul “Das Kapital” tidak memulai dengan problema-problema ekonomi, tetapi dengan kepercayaan falsafi. Dia memulai dengan membicarakan tentang Materialisme Dialektik. Dia menerapkan filsafat dialektikanya dengan fenomena sosial, yang membuat Materialisme menjadi awal dan akhir segala kehidupan (be all and end all of life). Dia memberikan filsafat yang membenci Tuhan, mencela agama dan memandang dengan rasa jijik terhadap nilai-nilai dan ide-ide yang ideal. Baginya, realitas yang sebenarnya hanyalah rasa lapar dan seks, dan menuntut untuk mendeduksikan segala sesuatu dari dua hal ini.

Inilah agamanya, dan inilah agama bagi setiap orang Komunis yang konsisten………..

Dengan demikian, makin jelaslah bahwa ada hubungan alamiah dan logis antara Sekularisme, Materialisme dan Komunisme.

8. Trinitas Baru Materialis (The New Materialist Trinity)

Seperti yang telah dikemukakan diatas, kebudayaan sekuler Barat Modern yang untuk tujuan-tujuan praktis adalah suatu kebudayaan materialistis dimana ide tentang ketuhanan hanya ia masukkan sebagai bagian yang irrasional. Bangsa-bangsa Barat telah banyak menganut Trinitas (Trinitarians) sejak beberapa waktu lamanya. Tetapi mereka telah mengganti arti Trinitas.

Makna trinitas pada mulanya adalah berasal dari ajaran Kristen, yakni God the father (Tuhan Ayah), God the Son (Tuhan Anak), dan God the Holy Ghost (Ruhul Kudus) menjadi Trinitas Sekularis 3W, yakni Wealth (Harta / Kekayaan), Wine (Arak / Anggur), dan Women (Wanita). Inilah Tuhan-Tuhan baru yang dipuja oleh kebudayaan Barat dewasa ini.

9. Dasar-Dasar Peradaban Barat

Keadaan diatas merupakan situasi yang dapat diamati dalam kehidupan praktis (practical life). Secara teoritis, berdasarkan suatu analisa falsafah hidup peradaban Barat menunjukkan bahwa dasar-dasar kebudayaan Barat tersebut adalah:

a. Wawasan metafisis: Materialisme

b. Wawasan psikologis: Sensasionisme; seni dan segala bentuknya membuktikan fakta ini dengan sangat meyakinkan.

c. Wawasan etis: Keenakan, kebebasan / liberal dan nafsu (Expediency and Lust).

d. Wawasan ekonomis: pemerasan terhadap kemanusiaan yang terbelakang (under development humanity). Walaupun cara yang dilakukan berbeda, baik kapitalisme maupun komunisme, namun itu tetap disebut pemerasan (exploiters) karena keduanya memperbudak manusia.

e.Wawasan politis: pertentangan rasional dan perbedaan warna kulit.

Sesungguhnya segala karakteristik atau ciri-ciri khas ini merupakan pernyataan dari “sesuatu” yaitu pandangan hidup yang materialistik.

10. Komunisme Sebagai Titik Puncak

Apabila kita mempelajari komunisme, kita menemukan ciri-ciri khas peradaban Barat ini telah dilipatgandakan sertaus kali dalam ideologi itu (Komunisme). Yang pertama, kebudayaan Barat sebagai “si kerdil”. Dan yang kedua, Komunisme sebagai raksasa.

Tetapi keduanya termasuk jenis yang sama. Sungguh, tanpa kebudayaan Barat Modern yang sekuler, paham Komunisme tidak akan lahir di dunia ini.

Sumber: Artikel “Islam dan Peradaban Barat” yang dikutip dari Majalah “Mimbar Pendidikan Agama”, Edisi 171, Oktober 1985.

MENJAWAB TUDUHAN DAN KERAGUAN SEPUTAR KHILAFAH ISLAMIYAH

Oleh: M. Shiddiq Al-Jawi

Pendahuluan

            Setelah Khilafah Islamiyah hancur di Turki tahun 1924, umat Islam dicengkeram dan didominasi oleh peradaban Barat yang kafir, khususnya sistem demokrasi yang lahir dari paham sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). Karena itu, tidak heran kalau cara pandang dan cara berpikir mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai peradaban Barat yang berpangkal pada sekularisme itu. Ide-ide Barat seperti sekularisme, demokrasi, dan pluralisme diterima lebih dulu sebagai kebenaran absolut secara taken for granted, lalu dijadikan standar untuk menilai dan menghakimi ajaran Islam. Jika suatu ajaran Islam cocok dengan nilai-nilai peradaban Barat, bolehlah diamalkan. Tapi kalau tidak cocok, ajaran Islam itu wajib diubah, diadaptasikan, dimodifikasi, dan bahkan dihancurkan agar sesuai dengan nilai-nilai peradaban Barat (William Montgomery Watt, Fundamentalisme Islam dan Modernitas, 1997:147-256).

Cara berpikir sesat seperti itulah yang merasuki kaum sekular-liberal yang membenci dan sekaligus takut dengan konsep Khilafah. Sekularisme yang merupakan pengalaman sempit dan lokal dari Barat, dianggap suci, mutlak benar, dan dapat berlaku universal. Sekularisme inilah yang kemudian digunakan untuk menghakimi dan memvonis Khilafah. Kesimpulan sidang absentia mereka, Khilafah harus dihukum dengan mengeluarkannya dari bagian ajaran Islam. Penolakan ini tentu bukan karena Khilafah bertentangan dengan Al-Qur`an dan Al-Hadits, tapi karena Khilafah tidak cocok dengan logika sekularisme yang menghapuskan peran agama dalam pengaturan kehidupan publik. Selain itu, kewajiban Khilafah juga ditolak karena katanya sejarah Khilafah penuh konflik yang berdarah-darah, otoriter, dan gagal. Khilafah juga dikatakan sekedar ijtihad sahabat sepeninggal Nabi SAW, yang bisa saja berubah-ubah sesuai waktu dan tempat. Dan seterusnya bla bla bla… (Luthfi Assyaukanie, Perlunya Mengubah Sikap Politik Kaum Muslim, www.islamlib.com; Jajang Jahroni, Khilafah Islam : Khilafah Yang Mana?  www.islamlib.com).

Tulisan ini bertujuan memberikan jawaban dan penjelasan seputar Khilafah itu. Fokusnya adalah menjelaskan paradigma berpikir kaum sekular, yaitu paham sekularisme, yang mendasari berbagai tuduhan dan keraguan itu, serta menjawab secara langsung sejumlah tuduhan dan keraguan yang dilontarkan.

Menyoal Paradigma Sekularisme

Anda tidak bisa berpikir secara konsisten dan sistematis tanpa paradigma. Tanpa paradigma, konsep Anda akan sangat rapuh dan ringkih. Ibarat bangunan yang  tidak ada pondasinya. Paradigma adalah pemikiran dasar (al-fikr al-asasi) yang menjadi asumsi dasar atau basis bagi segala pemikiran cabang. Dalam bahasa Taqiyuddin An-Nabhani (w. 1977), paradigma itu diungkapkannya dengan istilah qa’idah fikriyah, yaitu suatu pemikiran asasi yang menjadi landasan bagi pemikiran-pemikiran lain (An-Nabhani, 2001:25).

Segala macam penolakan Khilafah, sesungguhnya terbit dari satu paradigma saja, yaitu sekularisme, tidak ada yang lain. Sekularisme itulah yang dijadikan paradigma pemikiran oleh kaum sekular-liberal yang membenci Khilafah. Maka dari itu, bisa dimaklumi mengapa kaum sekular-liberal sangat memuja-muja Ali Abdur Raziq (w. 1966), bekas ulama dan hakim agama di Mesir, yang dalam bukunya Al-Islam wa Ushul Al-Hukm : Bahts fi al-Khilafah wa Al-Hukumah (terbit 1925) telah menolak sistem Khilafah sebagai bagian ajaran Islam (Luthfi Assyaukanie, Ali Abd Ar-Raziq (1888-1966) Peletak Dasar Teologi Modern, http://www.islamlib.com).

Padahal, secara sosio-historis, sekularisme adalah pengalaman lokal Barat, tidak universal, dan jelas tidak bisa dipaksakan atas Dunia Islam yang berbeda karakteristiknya. Th. Sumartana secara jujur mengakui :

”Apa yang sudah terjadi di Barat sehubungan dengan hubungan agama dan negara sesungguhnya sejak awal bercorak lokal dan berlaku terbatas, tidak universal. Dan prinsip-prinsip yang dilahirkannya bukan pula bisa dianggap sebagai resep yang mujarab untuk mengobati komplikasi yang terjadi antara agama dan negara di bagian dunia yang lain…”  (Th. Sumartana, ”Pengantar”, dalam Robert Audi, Agama dan Nalar Sekuler dalam Masyarakat Liberal,  2002:xiv)

Mengapa sekularisme bersifat lokal, tidak universal, dan tak bisa dianggap berlaku bagi dunia lain, seperti Dunia Islam? Sebab, sekularisme lahir karena ada sejumlah faktor-faktor pendorong yang bersifat khas dan unik dalam masyarakat Kristen Barat. Paling tidak ada 3 (tiga) faktor pendorong lahirnya sekularisme :

Pertama, problem teks Bible,

Kedua, problem teologis Kristen,

Ketiga, problem trauma rejim agama (religious regim). (Lihat Adian Husaini, Mengapa Barat Menjadi Sekular-Liberal, www.insistnet.com).

Problem teks Bible (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) muncul antara lain karena Bible bermasalah dari segi orisinalitasnya, dan dari segi pengertiannya bila dicocokkan dengan realitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Wajar kemudian kalau Jim Walker dan Shabir Ali (2005) menemukan 101 kontradiksi dalam Bible baik tentang kisah amoralitas, sadisme, terorisme, maupun pornografi. Bahkan jauh sebelumnya, majalah Times edisi 30 Desember 1974 memuat artikel How True is The Bible yang menyatakan, dalam Bible ada 50.000 kesalahan (Deedat, 1999:29).

Dari segi orisinalitas, teks Bible tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab Bible kini ditulis dan dibaca bukan lagi dalam bahasa aslinya. Bahasa asli Perjanjian Lama adalah Hebrew (Ibrani), dan bahasa asli Perjanjian Baru adalah Greek (Yunani). Sedang Nabi Isa AS sendiri, berbicara dalam bahasa Aramaik. Bible ini kemudian diterjemahkan keseluruhannya ke dalam bahasa Latin, lalu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa-bahasa Eropa seperti bahasa Jerman, Inggris, Perancis, dan lain-lain. Tunggu. Ini belum selesai. Dari terjemahan Inggrisnya itu, Bible lalu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia (Ugi Suharto, Apakah Al-Qur`an Memerlukan Hermeneutika, www.insistnet.com).

Dari segi relevansi Bible dengan sains, kita dapati juga setumpuk problem. Betapa tidak, karena banyak ayat-ayat Bible yang tidak relevan dengan fakta atau kemajuan sains dan teknologi. Menurut ajaran gereja resmi, bumi itu adalah pusat tatasurya (konsep geosentris). Ini karena, menurut Bible, bumi itu tidak bergerak sehingga berbagai benda langit (seperti matahari) dianggap mengelilingi bumi. Dalam Mazmur (Psalm) pasal 93 ayat 1 dikatakan,”Yea, the world is established, it shall never be moved.” Jelas ayat ini problematis karena bertabrakan dengan fakta sains, yaitu matahari sebagai pusat tatasurya (konsep heliosentris ) seperti yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus (w. 1543) dan Galileo Galilei (w. 1642).

Contoh lain, menurut ajaran resmi gereja, bumi itu datar, seperti meja dengan empat sudutnya. Bumi bukan bulat, seperti penemuan sains dan teknologi hasil pelayaran Magellan. Dalam Bible dikatakan :

“Kemudian daripada itu, aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru angin bumi dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon.” (Wahyu-Wahyu 7:1)

Kalau konsisten berpegang teguh dengan Bible,  maka fakta sains bahwa bumi bulat tentu harus dikalahkan oleh teks Bible. Problem teks inilah yang kemudian mendorong kaum Kristen Eropa untuk melakukan sekularisasi. Mereka memisahkan ajaran Kristen dengan ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia.

Problem teologis Kristen, merupakan implikasi yang wajar dari problem teks Bible. Sebab jika teks Bible-nya sendiri bermasalah, maka konsep teologis yang lahir dari teks itu jelas akan semakin absurd dan tidak jelas. Contohnya adalah doktrin Trinitas (Tritunggal), yang lahir bukan sejak awal sejarah Kristen, tapi diputuskan ratusan tahun sesudah wafatnya Nabi Isa AS (30 M). Trinitas lahir dalam Konsili Nicea tahun 325 M pada saat Romawi di bawah Kaisar Konstantine (L. Berkhof, 1992:7, Cave, 2000:19). Doktrin Trinitas ini, menurut Thomas Aquinas, pemikir Kristen abad ke-13, dijelaskannya dengan kalimat,”Responsio dicendum quod deum esse trinum et unum est solum creditum, et nullo modo potest demonstrative probari.” (That God is three and one is only known by belief, and it is no way possible to demonstratively proven by reason) [Bahwa Tuhan itu tiga dan sekaligus satu, hanya bisa diketahui dengan keimanan. Tidak ada cara yang memungkinkan untuk membuktikannya dengan akal). (Douglas C. Hall, The Trinity, Leiden : EJ Brill, 1992, hal. 67-68, dalam Adian Husaini, Mengapa Barat Menjadi Sekular-Liberal, www.insistnet.com).

Karena sangat mustahilnya Trinitas itu, tokoh-tokoh Kristen sendiri gagal memberikan penjelasan dan argumentasi yang memuaskan akal (Lubis, 1990:38; Syalaby, t.t. : 88). Maka satu-satunya cara memahami Trinitas, adalah membunuh akal, tidak ada jalan lain. Tertullian berkata,”Credo quia absurdum!”  (aku beriman [pada Trinitas] justru karena doktrin itu tersebut memang tidak masuk akal). Saint Augustine menyatakan,”Credo ut intellegam.”  (aku percaya [Trinitas] supaya aku bisa mengerti). Sementara itu, Saint Jerome menyatakan,”De Mysterio Trinitates recta confessio est ignoratio scientia.” (Misteri Trinitas hanya dapat diimani dengan mengakui bahwa kita memang tidak bisa memahaminya) (Syamsuddin Arif, Jejak Kristen Dalam Islamic Studies, www.insistnet.com).

Problem teologis Kristen inilah yang kemudian mendorong Eropa untuk menyingkirkan agama dari arena kehidupan. Sebab agama dianggap irasional dan melumpuhkan bahkan membunuh akal manusia.

Problem trauma rejim agama, lahir sebagai akibat berikutnya dari akumulasi problem teks Bible dan problem teologi Kristen. Ajaran Kristen yang absurd itu lantas diterapkan dalam pemerintahan berlandaskan agama (religious regime) yang merupakan kolaborasi antara gereja dan negara (para raja dan kaisar) di Eropa sepanjang Abad Pertengahan. Raja dianggap wakil Tuhan di bumi, berdasarkan hak-hak ketuhanan yang dipunyai raja  (Divine Rights of King). Karena itu, segala kata dan perbuatan raja tak bisa salah (infallible) (ingat sembnoyan The King can do no wrong). Rejim agama ini terjadi sejak tahun 325 ketika Kaisar Konstantine mengadopsi Kristen sebagai agama negara, dan berakhir ketika meledak Revolusi Perancis tahun 1789 yang bersemboyankan seruan  Voltaire (w. 1778) : ”Gantunglah Raja terakhir dengan usus pendeta terakhir!” (George Weigel, 2003:45).

Barat mengalami trauma dengan banyaknya pengalaman buruk dan mengerikan ketika mereka menerapkan religious regimes tersebut. Rejim ini telah menimbulkan pembantaian jutaan manusia lewat inquisisi  terhadap orang yang dianggap heresy (keluar dari doktrin resmi gereja), pengucilan anggota gereja yang dianggap sesat (ex-communication), penjualan surat pengampunan dosa (Afflatbriefen), dan lain-lain. Orang Perancis akan terus mengenang pembantaian kaum Protestan oleh kaum Katolik di Paris tahun 1527, yang dikenal dengan The St. Bartholomew’s Day Massacre. Hanya dalam satu malam, sekali lagi satu malam, sekitar 10.000 orang Protestan mati disembelih orang Katolik. Selama berminggu-minggu, jalan-jalan di Paris berlumuran darah dan dipenuhi dengan ratusan ton mayat kaum Protestan yang bergelimpangan dan membusuk (Abdullah Nashih Ulwan, 1996:75). Lembaga Inquisisi di dataran Katolik dan Protestan Eropa antara tahun 1450 hingga 1800 telah menyiksa dengan kejam dan menghilangkan sekitar 5.000.000  nyawa, di mana 85 % korban penyiksaan adalah kaum wanita. Sekitar 2.000.000 sampai  4.000.000 wanita dibakar hidup-hidup (Peter de Rosa, Vicars of Christ, London : Bantam Press, 1991, hal. 239, dalam Adian Husaini, Mengapa Barat Menjadi Sekular-Liberal, www.insistnet.com).

Jadi dalam sejarah Barat, ketika agama dan negara disatukan dalam sebuah religious regim, memang menimbulkan malapetaka dan penderitaan yang sedemikian dahsyatnya. Sehingga wajar dan sangat bisa dimaklumi, kalau Barat lalu menyerukan sekularisme agar agama dan negara terpisah.

Nah, tiga faktor di atas, yaitu problem teks Bible, problem teologis Kristen, dan trauma rejim agama Kristen, semuanya berakumulasi dan berujung pada satu titik yang tidak boleh tidak memang harus terjadi dalam sejarah Barat yang Kristen, yaitu sekularisasi. Dari sinilah kita dapat memahami, mengapa Friedrich Gogarten (w. 1967) seorang teolog Protestan Jerman menyimpulkan,”[Secularization] is a legitimate consequence of the Christian faith.” (Sekularisasi adalah konsekuensi yang sah dari keimanan Kristen) (Lihat bukunya Verhagnis und Hoffnung der Neuzeit : die Sakularisierung als Theologhisches Problem [Nasib dan Harapan Zaman Kita : Sekularisasi Sebagai Suatu Problem Teologis],  Stuttgart : 1958).

Maka, benarlah bahwa sekularisme memang bersifat lokal, tidak universal, dan tak bisa dianggap berlaku di Dunia Islam. Sebab faktor-faktor pendorong sekularisme yang telah diterangkan tadi, memang bersifat unik dan khas sebagai problem Dunia Kristen Barat. Islam sungguh tidak pernah mempunyai faktor-faktor tersebut, atau tidak pernah mengalami faktor-faktor tersebut dalam kadar yang mendekati atau setara dengan pengalaman Barat. Teks Al-Qur`an tidak pernah mengalami nasib sedemikian tragis dan mengenaskan seperti teks Bible. Teks Al-Qur`an yang kita baca saat ini, adalah betul-betul sama dengan yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW (w. 632 M). Teologi Islam (ilmu kalam) tidak pernah pula mengalami perbedaan pandangan yang sedemikian mendasar seperti teologi Kristen. Teologi Islam sepakat tuhan itu satu, berbeda dengan teologi Kristen yang masih memperdebatkan apakah tuhan itu satu atau tiga dalam Konsili Nicea tahun 325. Khilafah Islam pun sepanjang sejarahnya selama 13 abad tidak pernah melakukan satu pun kezaliman yang kejamnya mendekati (apalagi melampaui) kekejaman luar biasa dari rejim-rejim agama Kristen di Abad Pertengahan.

Jadi, secara sosio-historis sekularisme itu betul-betul asli dan alamiah made in peradaban Barat yang Kristen. Tidak lahir dari Dunia Islam. Karena itu, kalau kemudian kaum liberal kerasukan paham sekularisme ini, lalu menjadikannya paradigma berpikir untuk menolak konsep Khilafah, berarti mereka telah terjerumus ke dalam jurang kesesatan dan kebodohan yang tiada bandingannya. Na’uzhu billah min dzalik !

 

Sejumlah Tuduhan dan Jawabannya

            Sejumlah kecaman, tuduhan, dan fitnahan telah dilontarkan oleh kaum sekuler untuk menyerang konsep Khilafah. Jika ditelaah dengan cermat dan seksama, berbagai tuduhan itu menyiratkan 3 (tiga) hal penting :

Pertama, paradigma yang melandasi bermacam tuduhan itu adalah sekularisme, bukan yang lain.

Kedua, berbagai tuduhan itu secara implisit telah menggunakan perspektif nilai-nilai Barat dan didasarkan pada pengalaman historis Barat.

Ketiga, seringkali tuduhan itu menunjukkan bahwa penuduhnya tidak memahami persoalan, atau memang sengaja melakukan disinformasi untuk kepentingan penyesatan.

Sesungguhnya berbagai tuduhan itu akan gugur dengan sendirinya setelah kita tahu bahwa bahwa paradigmanya (yaitu sekularisme) adalah paradigma yang keliru dan sesat. Berbagai tuduhan itu dapat diumpamakan cabang dan ranting pohon yang berasal dari akar yang sama. Jika akarnya telah tercerabut dari tanah, maka seluruh bagian pohon tidak akan bisa berdiri tegak dan akan roboh dengan sendirinya. Firman Allah SWT (artinya):

”Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dari akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun.” (QS Ibrahim [14] : 26)

Berikut ini beberapa tuduhan terhadap Khilafah yang berasal dari berbagai sumber, terutama www.islamlib.com, dan juga jawabannya dari berbagai sumber, terutama www.hizbut-tahrir.or.id :

 

Tuduhan 1 : Khilafah itu utopis dan absurd, karena mengandaikan satu payung politik untuk negeri-negeri muslim di seluruh dunia

Jawaban :

(1) Kalau mewujudkan Khilafah dikatakan sulit, memang benar. Kalau utopis, tidak. Menggunakan kata ”utopis” untuk sesuatu yang masih mungkin, adalah suatu kesalahan. Sebab utopis itu artinya adalah cita-cita yang yang tak mungkin tercapai (Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1982:1139). Utopis berasal dari kata utopia yang awalnya adalah judul buku penulis Inggris Thomas More (1478-1535) yang terbit tahun 1516 (Ebenstein & Fogelman, 1994:208). Isinya menjelaskan suatu negara yang serba indah dan baik, yang hanya ada dalam angan-angan (W. Surya Endra, Kamus Politik, hal. 323).

(2) Khilafah yang merupakan satu negara untuk seluruh kaum muslimin di dunia, pembentukannya tentu tidak serta merta dan dalam satu waktu. Kalau ini jelas tak mungkin dan suatu hil yang mustahal. Caranya, menurut An-Nabhani, adalah dengan lebih dulu mendirikan Khilafah di sebuah negeri muslim di Dunia Islam, lalu Khilafah itu terus berekspansi untuk memperluas wilayahnya dengan menyatukan negeri-negeri Islam lainnya (An-Nabhani, At-Takattul Al-Hizbi, 2001:6-7). Ini tidak mustahil, sebab dulu Rasul pun lebih dulu mendirikan Dawlah Islamiyah hanya sebatas kota Madinah. Tapi saat beliau wafat, wilayah Islam telah meluas meliputi seluruh jazirah Arab, yang kini meliputi Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, dan UEA. Perluasan wilayah Islam terus dilanjutkan para khalifah sesudahnya hingga wilayah kekuasaan keKhilafahan meliputi Timur Tengah, Afrika, sampai ke Eropa.

(3) Banyak ayat dan hadits yang memprediksikan kembalinya Khilafah. Misalkan QS 24 : 55, dan hadits Nabi SAW riwayat Ahmad dan Al-Bazzar bahwa setelah masa Nubuwwah, ada fase Khilafah Rasyidah, lalu mulkan ‘adhan (kekuasaan yang menggigit), mulkan jabriyan (kekuasaan yang memaksa), dan setelahnya akan muncul lagi Khilafah ala minhajin nubuwwah.

Tuduhan 2 : Khilafah tidak populer dan feasible (layak), karena bertentangan dengan konsep negara bangsa (nation state) yang disepakati semua manusia modern

Jawaban :

(1) Kalau pun konsep negara bangsa telah disepakati semua manusia, bukan berarti konsep itu benar dalam pandangan Islam. Sebaliknya, sesuatu yang tidak disukai oleh seluruh manusia, belum tentu merupakan kekeliruan dalam Islam (lihat QS 2:216). Siapa yang bisa menjamin bahwa sesuatu yang disepakati seluruh manusia adalah suatu kebenaran yang tidak boleh dibantah? Bahkan Allah SWT berfirman (artinya) :

”Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.” (QS Al-An’aam [6] : 116)

(2) Format Dunia Islam yang kini terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara berdasarkan konsep negara bangsa, adalah hasil rekayasa penjajah kafir. Terutama pasca PD I dan PD II. Kondisi ini sungguh bertentangan dengan ajaran Islam dari Al-Qur`an, Al-Hadits, dan Ijma’ Shahabat yang mewajibkan persatuan umat di bawah satu negara. Firman Allah SWT (artinya) :

”Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah bercerai berai.” (QS Ali ’Imran [3] : 103)

Sabda Rasulullah SAW,”Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (HR Muslim)

Dalam kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba’ah  Juz V hal. 416 disebutkan, ”Para imam yang empat sepakat…bahwa kaum muslimin tidak boleh pada waktu yang sama di seluruh dua mempunyai dua imam (khalifah), baik keduanya sepakat atau bertentangan.”

Jadi, mendukung konsep negara bangsa artinya adalah mendukung terpecah belahnya umat Islam. Itu adalah dukungan terhadap hegemoni dan dominasi kaum penjajah yang kafir.

(3) Menyatukan umat Islam memang berat, tapi bukan utopis. Masalahnya terletak pada kesadaran umat untuk bersatu dalam sebuah visi dan misi kenegaraan yang diyakininya. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa bisa bersatu karena meyakini visi dan misi yang sama yakni nasionalisme Indonesia. Sebaliknya disintegrasi bisa terjadi kalau masyarakat tidak lagi satu visi seperti terjadi saat lepasnya Timor Timur dan runtuhnya Negara komunis.  Demikian halnya umat Islam sekarang. Kalau muncul kesadaran untuk menyamakan visi dan misi kenegaraan mereka dibawah naungan Daulah Khilafah, pastilah  mereka akan bersatu. Dan ini bukan utopis karena Rasulullah SAW dan KeKhilafahan berikutnya berhasil menyatukan ini. Apalagi dengan kecanggihan teknologi global saat ini justru menolong persatuan umat Islam sedunia (Farid Wadjdi, Menepis Keraguan Terhadap Khilafah : Tanggapan Untuk Luthfi Assyaukanie, http://www.hizbut-tahrir.or.id).

Tuduhan 3 : Khilafah telah gagal dan tidak berjalan sempurna,  karena terbukti 3 khalifahnya dalam Khilafah Rasyidah (Umar, Ali, Utsman) mati terbunuh

Jawaban :

(1) Cara mengukur gagal tidaknya sebuah negara yang melaksanakan ideologi tertentu, adalah dengan mengukur dari segi fikrah (konsep) dan thariqah (metode pelaksanaan konsep). Bukan dengan melihat sejauh mana kelangsungan hidup kepala negaranya dari ancaman pembunuhan. Dengan kata lain, berhasil tidaknya negara ideologis diukur dari segi konseptual dan praktikalnya, yaitu sejauh mana negara itu mempunyai dan memahami konsep hidup yang sahih, dan sejauh mana negara itu berpraktik mengaplikasikan konsep itu untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang telah digariskan dalam konsep idealnya. Itulah cara mengukur keberhasilan negara, bukan diukur hanya dengan cara melihat sejauh mana keselamatan jiwa kepala negaranya. Itu terlalu naif.

(2) Tuduhan itu terlampau menggeneralisir (over generalization) dan menyederhanakan masalah (over simplification), seakan-akan sejarah keKhilafahan Islam semuanya penuh dengan darah dan konflik. Apakah kita akan menutup mata terhadap kemajuan dan peradaban Islam di masa keKhilafahan Abbasiyah pada tahun 700 – 1400 M? Kita seharusnya  menghindari generalisasi masyarakat dari sejarah perorangan. Seakan-akan seluruh masa pemerintahan Bani Umayyah adalah gelap dengan hanya memfokuskan pada sejarah Yazid saja. Kemudian kita menutup diri dari kemajuan yang dicapai oleh Bani Umayyah.

(3) Keliru pula menyimpulkan bahwa karena ada pembunuhan terhadap kepala negara  berarti tidak ada mekanisme politik yang menjamin keamanan kepala negara dan masyarakatnya. Padahal seharusnya kita harus meneliti lebih mendalam apakah hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan sistem idealnya atau karena penyimpangan dari sistem ideal tersebut. Apa yang terjadi dalam konflik-konflik berdarah dalam Islam, justru karena menyimpang dari sistem ideal Islam yakni syariah Islam, bukan karena akibat penerapan syariat Islam itu sendiri.

(4) Sejarah negara-negara demokrasi, seperti halnya sejarah Khilafah Islam,  bukanlah tanpa konflik. AS yang sering diklaim sebagai kampiun demokrasi pernah mengalami Perang Saudara yang berdarah-darah pada abad ke-19. Kalau pembunuhan terhadap Khalifah sebagai kepala negara menjadi soroton, apakah AS sepi dari hal itu? Bagaimana dengan pembunuhan terhadap Abraham Lincoln, pembunuhan John F. Kennedy, percobaan pembunuhan terhadap Ronald Reagan dan pemimpin-pemimpin politik AS lainnya?  Revolusi Perancis sebagai peristiwa penting demokrasi juga penuh darah. Runtuhnya negara komunis yang kemudian berubah menjadi negara demokrasi, juga penuh dengan pertumpahan darah dan konflik  seperti yang terjadi di  Balkan saat ini.  Hal ini secara mendalam dibahas Jack Snyder dalam bukunya From Voting to Violence yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah (Jakarta: KPG, 2003). Apakah ini dengan sederhana  dijadikan kenyataan sejarahnya ini menjadi argumentasi untuk menolak sistem ideal demokrasi ? (Farid Wadjdi, Menepis Keraguan Terhadap Khilafah : Tanggapan Untuk Luthfi Assyaukanie, http://www.hizbut-tahrir.or.id)

Tuduhan 4 : Khilafah hanya mungkin diterapkan dalam wilayah geografi sempit dengan komunitas politik yang relatif seragam

Jawaban :

(1) Untuk menjawabnya, cukup pihak penuduh disadarkan, bahwa dia tidak paham fakta sejarah. Apakah kita menutup mata bagaimana wilayah kekuasaan keKhilafahan yang meliputi Timur Tengah, Afrika, sampai ke Eropa? Untuk perbandingan sederhana saja, negara Islam yang berpusat di Madinah saat Rasulllah SAW wafat saja wilayahnya telah meliputi jazirah Arab yang kini meliputi kurang dari 7 negara  bangsa ( Arab Saudi, Yaman, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Bahrain). Ini berarti empat  kali luas gabungan negara Perancis dan Jerman.Apalagi kalau dibandingkan dengan negara kecil seperti Singapura, Swiss, Brunai. Apakah kita masih mengatakan wilayah geografis terbatas terbatas?

(2) Masalah homogenitas, juga terjadi kekeliruan pada pihak penuduh. Di Madinah saja, sebagai pusat negara Islam yang pertama, penduduknya sangat heteregon : terdiri dari berbagai kabilah, suku, termasuk terdapat komunitas Yahudi. Saat keKhilafahan meluas, di Mesir, Irak, Iran,  Syiria, Spanyol  terdapat komunitas Kristen, Yahudi, pemeluk keyakinan Zoroaster dan lainnya. Argumentasi  kondisi faktual umat Islam sekarang yang tersebar dalam begitu banyak negara dengan beragam karakter dan kepentingan politik yang berbeda juga lemah untuk menolak keberadaan Khilafah. Perlu diketahui di masa Rasulullah juga terdapat banyak kabilah dengan berbagai karakter dan kepentingan politik yang berbeda, tapi Rasulullah SAW berhasil menyatukannya dengan menyamakan visi dan misi kenegaraan mereka berdasarkan Islam. (Farid Wadjdi, Menepis Keraguan Terhadap Khilafah : Tanggapan Untuk Luthfi Assyaukanie, http://www.hizbut-tahrir.or.id)

Tuduhan 5 : Khilafah bukan sebuah bentuk kekuasaan yang diwajibkan agama, tapi hanya ijtihad politik sahabat sepeninggal Nabi, terbukti dari tidak adanya sistem pengangkatan khalifah yang baku antara Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali

Jawaban :

(1) Benar, bahwa tidak ada tatacara teknis yang baku dalam pengangkatan khalifah. Tapi menyimpulkan tidak adanya sistem pemerintahan Islam dari kenyataan itu jelas sangat gegabah. Sebab, yang berbeda hanyalah tatacara teknis pembaiatan (uslub ba’iah), bukan metode pengangkatan khalifah (thariqah nashb al-khalifah), yaitu baiat. Jadi, harus dibedakan antara baiat (sebagai metode yang baku), dengan prosedur teknis sebelum baiat yang boleh berubah-ubah. Semua khalifah yang empat (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) menjadi khalifah hanya dengan baiat. Tidak ada metode lain. Tidak ada yang tanpa baiat. Yang berbeda hanyalah prosedur teknis yang ditempuh sebelum baiat dilakukan. Abu Bakar dibaiat oleh umat dari hasil syura di Saqifah Bani Saidah. Umar dibaiat oleh umat, setelah sebelumnya dicalonkan oleh Abu Bakar berdasarkan mandat umat kepada Abu Bakar. Utsman dibaiat oleh umat setelah Umar (atas mandat umat) membentuk komisi pemilihan khalifah yang bertugas memilih satu khalifah di antara mereka. Ali dibaiat oleh umat setelah Utsman wafat dan muncul dukungan dan tuntutan langsung dari umat untuk membaiat Ali (Abdul Qadim Zallum, Nizham Al-Hukm fi Al-Islam, hal. 72-85)

(2) Khilafah bukanlah ijtihad sahabat, melainkan Ijma’ Sahabat. Jika benar Khilafah ijtihad sahabat, niscaya Khilafah tidak mengikat dan para sahabat pun akan ada yang berbeda pendapat, yaitu ada yang tidak mewajibkan Khilafah. Kenyataannya, tidak ada satu pun dari kalangan sahabat yang menolak wajibnya Khilafah. Yang ada hanyalah perbedaan pendapat, apakah si A atau si B yang akan menjadi khalifah. Bukan perbedaan pendapat Khilafah itu wajib atau tidak. Walhasil, kenyataannya, dan yang terjadi, Khilafah itu didasarkan pada kesepakatan semua sahabat (ijma’ sahabat), bukan ijtihad sahabat. Padahal Ijma’ Sahabat adalah sumber hukum syariah (dalil syar’i) ketiga setelah Al-Qur`an dan As-Sunnah. Adapun fakta sejarah yang terjadi setelah masa sahabat, tidak mempunyai nilai sedikit pun dalam penetapan hukum syara’. Sebab kenyataan sejarah bukanlah sumber hukum. Jadi, andaikan setelah Khilafah Rasyidah terjadi proses pewarisan turun temurun dalam Khilafah Bani Umayyah dan Abbasiyah, maka itu hanya sekedar fakta, bukan suatu dalil syar’i. Andaikata saja setelah Khilafah Rasyidah sistem pemerintahan berganti menjadi selain Khilafah (ini andaikata saja), bukan berarti sistem selain Khilafah itu lantas boleh menurut syariah. Itu hanya fakta sejarah, bukan sumber hukum.

Tuduhan 6 : Khilafah dalam sejarah itu despotis (sewenang-wenang) dan tidak bisa dimintai pertanggung jawaban, karena khalifahnya adalah wakil Tuhan di muka bumi  

Jawaban :

(1)   Tuduhan bahwa dalam sistem Khilafah tidak ada mekanisme kritik dan pertanggungjawaban menunjukkan penuduh tidak mengerti tentang sistem Khilafah. Dalam sistem Khilafah, kritik bukan hanya boleh  bahkan ia telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan Islam. Mekanisme kritik ada 3 (tiga) :

Pertama, bisa dilakukan secara individual oleh setiap muslim. Tidak kurang  Rasulullah SAW sendiri pernah mendapatkan kritik dari para sahabat-sahabatnya berkaitan dengan kebijakannya dalam perjanjian Hudaibiyah yang dinilai terlalu menguntungkan kafir Quraisy. Khalifah Abu Bakar juga  pernah secara langsung dikritik oleh Umar bin Khatab dalam kebijakannya memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Sementara, saat menjadi khalifah, Umar bin Khatab juga tidak sepi dari kritik. Di antaranya bahkan datang dari sekelompok wanita yang memprotes kebijakan Umar dalam membatasi jumlah mahar maksimal 400 dirham. Umar menerima kritik itu seraya mengatakan, “Wanita itu benar, Umar salah”.

Kedua, kritik juga bisa dilakukan melalui wakil rakyat (majelis al-ummah) yang dipilih langsung oleh rakyat. Dalam sistem Khilafah, anggota majelis ummah berhak secara langsung mengkritik khalifah  berkaitan dengan keputusan atau kebijakannya yang dinilai tidak tepat dan merugikan rakyat.

Ketiga,  rakyat yang tidak puas terhadap kebijakan khalifah  bisa mengajukannya ke Mahkamah Madzhalim, yakni sebuah pengadilan yang memutuskan perselisihan antara rakyat dan penguasa (khalifah). Tentu saja khalifah  harus tunduk kepada keputusan mahkamah ini.

(2) Muncul pertanyaan, bagaimana kalau khalifah  tidak mau mendengar kritik rakyatnya dan tidak pula mau mentaati keputusan pengadilan? Apakah rakyat boleh turun tangan secara langsung? Jawabnya, boleh karena rakyat adalah pemilik kekuasaan. Rakyat boleh turun tangan secara langsung untuk menjatuhkan khalifah setelah terbukti bahwa khalifah   menyimpang dari syariat Islam. Bahkan kalau penyimpangan yang dilakukan oleh khalifah  sampai pada batas yang menunjukkan penentangannya secara nyata terhadap syariat Islam, rakyat boleh angkat senjata (menggunakan kekerasan) untuk menjatuhkan khalifah. Soal ini pernah ditanyakan para sahabat kepada Rasulullah, dan Rasul menjawab tegas boleh bila memang khalifah  tersebut telah menunjukkan kekufuran yang nyata (kufran bawahan).

(3) Jadi jelaslah bahwa dalam sistem Khilafah terdapat  mekanisme yang sangat gamblang tentang bagaimana cara mengkoreksi penguasa. Namun, memang harus diakui pelaksanaan syariah Islam di masa pemerintahan keKhilafahan pada kenyataannya tidaklah selalu berjalan mulus. Ini tidak lepas dari kenyataan  bahwa  sistem pemerintahan Khilafah adalah sistem manusiawi (basyariah), yang bagaimana pun tetap dijalankan oleh manusia biasa yang bisa keliru atau menyimpang. Bukan oleh para malaikat atau orang yang maksum (infallible). Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa   menilai   sistem Khilafah hanya didasarkan pada adanya penyimpangan praktek sistem ini di masa lalu tidaklah tepat, tapi  haruslah merujuk kepada sumber ide dan hukumnya yakni al-Quran dan as-Sunnah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sistem politik apapun, selama masih dijalankan oleh manusia sangat mungkin menyimpang. Demikian juga dengan sistem Khilafah. Karena itulah dalam sistem Khilafah ada   kewajiban mengkritik agar  penguasa ini tidak menyimpang. Menyimpulkan bagaimana sistem Khilafah hanya berdasarkan penyimpangan pelaksanannya di masa lalu seperti yang dilakukan oleh penuduh jelas akan menyebabkan kekeliruan dalam melihat bagaimana sistem Khilafah ini sesungguhnya. Kecuali kalau itu memang sengaja dilakukan untuk maksud tertentu.

(4) Penuduh telah menggunakan perspektif Barat bahwa Khilafah adalah sistem teokrasi, di mana raja adalah waki ltuhan di bumi. Padahal sistem Khilafah sangat berbeda dengan sistem teokrasi yang dijelaskan di atas. Syekh Taqiyuddin an Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, dalam kitabnya Nizhamul Hukmi fi al Islam (sistem pemerintah Islam) memberikan gambaran yang jernih tentang perbedaan antara sistem khilafah dan sistem teokrasi. Sistem khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam, membedakan antara kedaulatan (al-siyadah) dan kekuasaan (al-sultan). Dalam sistem khilafah, kedaulatan  (al-siyadah) memang ditangan syaari’ (pembuat hukum, yakni Allah SWT), namun kekuasaan (al-sultan) tetaplah di tangan rakyat. Berbicara tentang kedaulatan berarti berhubungan dengan siapa yang berhak membuat hukum atau siapa yang menjadi sumber hukum (source of legislation). Sedang bicara tentang kekuasaan berarti berhubungan dengan siapa yang menjadi sumber kekuasaan (source of power).

Dalam Islam yang menjadi sumber hukum  adalah  Allah SWT yang telah menurunkan Al-Qur’an dan as-Sunnah guna mengatur kehidupan manusia. Sementara, makna bahwa kekuasaan (al-sultan) di tangan rakyat adalah tak boleh seorang pun mengaku sebagai penguasa (khalifah) kecuali atas pilihan rakyat. Dan ketika seorang khalifah dipilih oleh rakyat, ia semata dipilih untuk melaksanakan hukum-hukum Allah (syariah Islam). Karena itu kata-kata, kebijakan atau aturan yang ditetapkan oleh Khalifah  bukanlah otomatis sebagai kata-kata Tuhan yang lantas mutlak harus diikuti dan tidak boleh dikritik, apalagi bila nyata-nyata ucapan dan perintah itu bertentangan dengan syariah. Rasullah Muhammad saw sendiri pernah menyatakan: “Tiada ketaatan kepada manusia dalam maksiat kapada Allah swt”. Maka,  khalifah  saat mengambil keputusan tetap harus merujuk kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Artinya, keputusan khalifah  baru boleh ditaati selama merujuk kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Kalau tidak, bukan hanya tidak boleh, bahkan wajib ditolak dan dikritik keras.  Karena itulah dalam Islam ada kewajiban mengoreksi penguasa (khalifah) yang dikenal dengan konsep muhasabah lil hukkam. Bahkan Islam menempatkan derajat yang sangat tinggi bagi aktifitas untuk mengkoreksi penguasa ini. Dalam hadits disebutkan, “Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan  kata-kata yang hak di depan penguasa yang jair/dhalim (kejam)”. Mereka yang  dibunuh akibat mengoreksi penguasa yang keliru bahkan diberi gelar setara saiyyudusyuhada (pemimpin para syahid) (M. Ismail Yusanto, Khilafah Islam, Sistem Tiranik? Menjawab Kritikan Terhadap Konsep Khilafah, www.hizbut-tahrir.or.id).

Penutup

Sebagai penutup, ada baiknya kita mengetahui tujuan tuduhan-tuduhan kaum sekular-liberal yang membenci Khilafah itu. Sesungguhnya, berbagai tuduhan itu tujuannya adalah : Pertama, agar umat Islam tersesat dan tertipu lalu menolak Khilafah yang sebenarnya sudah diketahui merupakan bagian ajaran Islam yang sangat penting (ma’luum min al-din bi al-dharurah). Kedua, agar umat Islam terus menerus menderita di bawah tindasan sistem sekuler yang kufur yang dipaksakan penjajah kafir atas umat Islam.

Jadi, segala macam tuduhan itu dimaksudkan untuk menjegal perjuangan umat yang ikhlas untuk mengembalikan Khilafah, serta untuk menjustifikasi dominasi penguasa sekuler yang menjadi antek-antek kaum penjajah kafir, khususnya Amerika Serikat.

 

*Makalah ini disampaikan dalam dalam Seminar Nasional Sehari Bertema Meneropong Perjalanan Spiritual Dan Politik An-Nabhani Dan Sayyid Qutb Dalam Merekonstruksi Khilafah,  Sub Tema Menjawab Tuduhan Dan Keraguan Seputar Khilafah Islamiyah, hasil kerjasama MT-FUNA Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan KSPEI Malang, pada Sabtu  26 Maret 2005,  di Widyaloka Convention Hall  Universitas Brawijaya.

M. Shiddiq Al-Jawi, lahir di Grobogan (Jateng), 31 Mei 1969. Alumnus Fakultas MIPA IPB Bogor dan pernah menjabat Ketua Umum Badan Kerohanian Islam (BKI) IPB Bogor tahun 1990-1991. Saat kuliah, menjadi santri di Pondok Pesantren Nurul Imdad dan Al-Azhhar, Bogor. Telah menerjemahkan sekitar 15 buku (berbahasa Arab), di antaranya Demokrasi Sistem Kufur karya Abdul Qadim Zallum. Buku yang telah ditulisnya antara lain Membangun Kepribadian Islam (Jakarta : Khairul Bayan), dan Prinsip-Prinsip Dasar Pemahaman Al-Qur`an dan Al-Hadits (Jakarta : Khairul Bayan).  Sekarang dosen STEI (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam) HAMFARA Yogyakarta, dan staf pengajar LPI (Lembaga Pendidikan Insani) Yogyakarta. Sedang menyelesaikan thesis pada program pascasarjana Magister Studi Islam UII, Yogyakarta. Aktivis di Hizbut Tahrir Indonesia.


Kebangkitan Dan Masa Depan Islam

OLEH; ADIAN HUSAINI

Suatu ketika, pada tanggal 22 Desember 2010 lalu, saya (penulis) diminta menjadi pembahas dalam sebuah seminar tentang peradaban Islam di Jakarta Islamic Centre. Diantara pembicara ada Prof. Dr. Azyumardi Azra, mantan rektor UIN Jakarta. Dalam uraiannya, Prof Azyumardi menyatakan, bahwa peluang kebangkitan Islam lebih besar akan terjadi di Asia Tenggara ketimbang di Timur Tengah. Berbagai alasan dikemukakannya.

Pada sesi pembahasan saya menyampaikan bahwa soal kebangkitan Islam sebenarnya sudah banyak dipaparkan dalam al-Quran. Misalnya, dalam al-Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Disitu disebutkan ciri-ciri satu kaum yang dijanjikan Allah yang akan meraih kemenangan: mereka dicintai Allah dan mereka mencintai Allah; mereka saling mengasihi sesama mukmin; mereka memiliki sikap ‘izzah terhadap orang-orang kafir; mereka berjihad di jalan Allah; dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang memang suka mencela. Kaum seperti inilah yang harus mampu dibentuk oleh umat Islam, khususnya lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Hanya saja, saat bicara tentang kebangkitan Islam, maka yang perlu didefinisikan terlebih dahulu adalah apa yang sebenarnya disebut dengan “bangkit”. Sebab, jangan-jangan, makna kata “bangkit” itu sendiri sudah kabur di benak banyak kaum Muslimin. Seperti kaburnya makna kata “kemajuan”, “pembangunan”, “kebebasan”, dan sebagainya.

Misalnya, negara-negara Barat membuat definsi yang materialistis terhadap makna “kemajuan”. Mereka membagi negara-negara di dunia menjadi negara maju, negara sedang berkembang dan negara terbelakang. Tentu saja, ukuran-ukuran yang digunakan adalah ukuran kemajuan materi. Faktor akhlak tidak masuk dalam definisi “kemajuan” atau “pembangunan” tersebut. Jadi, jika dikatakan suatu negara sudah maju, maka yang dimaksudkan adalah kemajuan materi, khususnya dalam ekonomi, sains dan teknologi. Padahal, secara akhlak, negara itu sebenarnya hancur-hancuran.

Kita, kaum Muslimin, yang masih memiliki keimanan dan menjaga akhlak mulia, sudah selayaknya tidak merasa hina dan rendah martabat saat berhadapan dengan dunia Barat yang serba gemerlap dalam dunia materi. Kita sungguh kasihan kepada sebagian pejabat kita yang rela begadang, bersorak-sorai, menghambur-hamburkan uang hanya untuk menyambut pergantian Tahun Baru dalam tradisi Barat. Mestinya, jika mereka Muslim, mereka mengajak rakyatnya untuk beribadah, mensyukuri setiap tambahan nikmat umur yang mereka terima dari Allah SWT.

Jika kita memiliki kebanggaan akan nilai-nilai dan akhlak kita, maka kita justru akan bersikap sebaliknya. Kita kasihan pada orang-orang sekular – di mana pun —  yang tidak tahu lagi kemana hidup mereka harus diarahkan. Hidup mereka hanya ditujukan untuk memuaskan syahwat, tidak beda jauh dengan peri hidup binatang. Mereka tidak ingat lagi perjanjian azali dengan Allah, saat berada di alam arwah, bahwa mereka pernah mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, dan mereka adalah hamba Allah. (QS 7:172).

Maka, ketika negara kita diminta mengejar kemajuan, kita melihat, yang lebih difokuskan adalah kemajuan materi, bukan kemajuan akhlak. Padahal, dalam UU Sisdiknas disebutkan, tujuan pendidikan nasional juga mencakup persoalan akhlak. Juga, sesuai lagu “Indonesia Raya”,  kita harus membangun jiwa, baru membangun badan/raga. “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya!” begitu katanya.  Tapi, apakah setiap tahun, ada laporan pemerintah kita tentang keberhasilan atau kegagalan membangun jiwa?

Bagi kita, umat Muslim, jika ingin membangun atau membangkitkan sebuah peradaban, maka yang seharusnya dibangun adalah manusia-manusia yang beradab.  Membangun peradaban bukan sekedar bercita-cita merebut kekuasaan. Sebab, untuk sekedar berkuasa yang diperlukan adalah kekuatan, dan tidak harus selalu berbasis pada keilmuan. Bangsa Mongol pernah berhasil merebut kekuasaan di Baghdad, 1215, meskipun mereka sangat rendah ingkat peradabannya. Pasukan Salib pernah menaklukkan kaum Muslimin yang jauh lebih tinggi tingkat peradabannya.

Sekarang pun, kita menyaksikan, banyak orang di dunia bisa merebut kekuasaan, dengan mengandalkan modal kecantikan, popularitas, dan banyaknya anak buah, meskipun tingkat keilmuan dan akhlaknya sangat rendah. Jika seorang atau satu kelompok berperadaban rendah tetapi kuat secara fisik dan materi berhasil merebut kekuasaan, maka bisa menimbulkan kerusakan.

Jadi,  sekali lagi, dalam merumuskan kebangkitan Islam, yang perlu digariskan adalah makna kebangkitan itu sendiri! Bangkit dalam hal apa? Barulah setelah itu dirumuskan, bagaimana cara bangkitnya! Sejarah Islam menunjukkan, bahwa kebangkitan umat Islam sebagai sebuah peradaban terjadi saat umat berhasil menghidupkan tradisi ilmu dan menanamkan jiwa cinta pengorbanan. Dua aspek ini pun sebenarnya bukan khas Islam. Peradaban lain juga harus menempuh jalan yang sama untuk bisa bangkit, yakni membangun tradisi ilmu dan menanamkan semangat pengorbanan.

Kita bisa menyimak kisah-kisah hebat berikut ini, seputar semangat pengorbanan:

Alkisah, Imam at-Thabari menceritakan, usai penaklukan kota Madain, datanglah seorang laki-laki kepada para petugas pengumpul harta rampasan perang. Ia membawa sejumlah harta yang mencengangkan. Petugas bertanya kepadanya, “Apakah kamu mengambil sebagian untukmu?” Laki-laki itu menjawab, “Tidak, demi Allah!” Jika bukan karena Allah, pastilah harta ini sudah aku gelapkan untukku.” Penasaran dengan jawaban itu, para petugas bertanya lagi, “Siapa nama kamu?” Dijawab si laki-laki, “Tidak, kalian tidak perlu tahu namaku agar kalian dan orang-orang lain tak memujiku. Aku sudah cukup bersyukur kepada Allah dan puas dengan ganjaran-Nya itu.” Setelah diselidiki, diketahuilah, laki-laki itu bernama Amir bin Abdi Qais.

Sebelum terjadi perang Qadisiah, Panglima Perang Sa’ad bin Abi Waqash mengirimkan utusan bernama Rabi’ bin Amir untuk menemui Jenderal Rustum, panglima Perang Persia.  Rabi’ masuk ke tenda Rustum yang bergelimang kemewahan dengan tetap memegang tombak dan menuntun kudanya.  Ketika Rustum bertanya, “Apa tujuan kalian?” Dengan tegas Rabi’ menjawab, “Allah telah mengutus kami untuk membebaskan orang-orang yang dikehendaki-Nya dari penyembahan sesama manusia menuju penyembahan Allah semata, dan membebaskan manusia dari kesempitan menuju kelapangan hidup di dunia, dan dari penindasan berbagai agama yang sesat menuju agama Islam yang menuh keadilan.”

Kita ingat sebuah cerita terkenal, ketika Ja’far bin Abdul Muthalib dan kawan-kawan sedang berada di Habsyah, sejumlah pemuka Quraish juga mengejar mereka. Raja Najasyi diprovokasi untuk mengusir kaum Muslim itu. Kepada Najasyi dan para pendeta Kristen, Amr bin Ash dan Amarah menyatakan, bahwa orang-orang Islam tidak akan mau bersujud kepada Raja. Ketika kaum Muslim dipanggil menghadap Raja, mereka diperintahkan, “Bersujudlah kalian kepada Raja!”.  Dengan tegas Ja’far menjawab, “Kami tidak bersujud kecuali kepada Allah semata.”

Sejumlah cerita tentang kezuhudan dan kegigihan generasi-generasi awal Islam itu diungkap oleh Syekh Abul Hasan Ali an-Nadwi dalam bukunya, “Maa Dzaa Khasiral ‘Aalam bi-inkhithaathil Muslimin.\\\\\\\” (Terjemah versi Indonesia oleh M. Ruslan Shiddieq, Islam Membangun Peradaban Dunia, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1988). Melalui bukunya, Ali an-Nadwi memang ingin menggugah kaum Muslim, bahwa kebangkitan dan kemenangan kaum Muslim hanya akan bisa diraih jika umat Islam memiliki keimanan yang kokoh, dan tidak goyah dengan berbagai godaan dunia.

Dalam risalahnya yang terkenal, Limaadza Taakkharal Muslimun wa-Limaadza Taqaddama Ghairuhum,  Syekh Amir Syakib Arsalan juga mengungkap sejumlah perbandingan, mengapa kaum Muslimin bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa Barat di berbagai lini kehidupan. Salah satu sikap yang menonjol adalah rendahnya sikap rela berkorban kaum Muslim dalam perjuangan. Sebagai contoh, ia mengungkapkan kesetiaan bangsa Inggris terhadap barang-barang produksinya dan toko-tokonya sendiri, walaupun harganya lebih mahal. “Aku pernah mendengar bahwa bangsa Inggris yang ada di daerah jajahannya, mereka tidak suka membeli barang-barang yang diperlukan terutama barang-barang yang berharga, melainkan mereka mesti membeli (pesan) dari negara mereka sendiri…”.

Lebih jauh tentang sebab-sebab kemunduran umat Islam di awal abad ke-20, diuraikan dengan sangat tajam oleh Amir Syakib Arsalan dalam risalah yang ditulisnya menjawab pertanyaan Syekh Muhammad Basyuni Imran,  Imam Kerajaan Sambas, dengan perantaraan Muhammad Rasyid Ridha. Moenawwar Chalil menerjemahkan buku ini tahun 1954 dengan judul Mengapa Kaum Muslim Mundur. (Jakarta: Bulan Bintang, 1954).

Hilangnya semangat berkorban – jiwa, raga, harta, dan sebagainya – di tengah umat Islam bersamaan dengan munculnya sikap cinta dunia (hubbud-dunya).  Sikap ini muncul karena ilmu yang salah,  yang melihat dunia sebagai sesuatu yang lebih penting ketimbang kehidupan akhirat. Kapan saja sikap ini muncul, maka umat Islam tidak akan pernah mengenyam kejayaan. Rasulullah saw sudah mengingatkan, umat Islam akan menjadi sampah (buih), ketika sudah terjangkit penyakit “al-wahnu” (hubbud-dunya dan takut mati) dalam diri mereka.

Kecintaan akan pengorbanan tidak mungkin muncul dalam diri seseorang atau masyarakat, jika tidak didahului dengan tumbuhnya tradisi ilmu yang  benar di tengah masyarakat. Bisa dikatakan, tidak ada satu peradaban yang bangkit tanpa didahului oleh bangkitnya tradisi ilmu. Tanpa kecuali, peradaban Islam. Rasulullah saw telah memberikan teladan yang luar biasa dalam hal ini. Di tengah masyarakat jahiliah gurun pasir, Rasulullah saw berhasil mewujudkan sebuah masyarakat yang sangat tinggi tradisi ilmunya. Para sahabat Nabi saw dikenal sebagai orang-orang yang “gila ilmu”.

Bukan hanya itu, tradisi ilmu Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw telah melahirkan manusia-manusia unggulan dalam satu ”generasi shahaby” yang belum mampu dicapai oleh peradaban manapun, hingga kini. Rasulullah saw berhasil mengubah ”masyarakat ummiy” yang hidup dalam tradisi lisan menjadi masyarakat yang cinta ilmu dan tradisi tulis. Tradisi ilmu Islam saat itu pun mampu mengubah masyarakat yang gila minuman keras menjadi masyarakat yang bersih dari ”tradisi teler” hanya dalam tempo beberapa tahun saja.

Memang, peradaban yang dibangun oleh Islam adalah peradaban tauhid, yang menyatukan unsur dunia dan akhirat, aspek jiwa dan raga. Islam bukan agama yang menganjurkan manusia untuk lari dari dunia demi tujuan mendekat kepada Tuhan. Nabi memerintahkan umatnya bekerja keras untuk menaklukkan dunia dan meletakkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Nabi melarang keras sahabatnya yang berniat menjauhi wanita dan tidak menikah selamanya, agar bisa fokus kepada ibadah.

Berbeda dengan jalan pikiran banyak tokoh agama pada zaman itu, Nabi Muhammad saw justru mendeklarasikan: ”Nikah adalah sunnahku, dan siapa yang benci pada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku.” Meskipun begitu, Rasulullah saw juga memperingatkan dengan keras: ”Jika umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan dicabut kehebatan Islam dari mereka.”

Inilah peradaban Islam: bukan peradaban yang memuja materi, tetapi bukan pula peradaban yang meninggalkan materi. Pada titik inilah, tradisi ilmu dalam Islam berbeda dengan tradisi ilmu dalam masyarakat Barat yang berusaha membuang agama dalam kehidupan mereka. Dalam tradisi keilmuan Islam, ilmuwan yang zalim dan jahat harus dikeluarkan dari daftar ulama. Dia masuk kategori fasik dan ucapannya pantas diragukan kebenarannya. Ilmu harus menyatu dengan amal. Inilah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, (radhiyallahu ’anhum), Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad, dan sebagainya. Imam Abu Hanifah, misalnya, lebih memilih dicambuk setiap hari, ketimbang menerima jabatan Qadhi negara.

Tradisi ilmu yang tinggi disertai dengan tertatanamnya kecintaan akan pengorbanan untuk meraih cita-cita luhur itulah yang harus diwujudkan di tengah umat Islam, jika umat Islam ingin meraih satu kebangkitan sebagai sebuah peradaban.

Sumber: Catatan Akhir Pekan [CAP} Adian Husaini adalah hasil kerjasama antara Radio Dakta 107 FM dan http://www.hidayatullah.com

Islam vs Demokrasi

Disadari atau tidak, virus westoxiation (peracunan Barat) telah menjalar hebat ke sebagian besar tubuh umat ini. Intelektual dan tokoh agama pun menjadi sasaran utamanya. Orang yang terjangkit virus tersebut biasanya gemar mempropagandakan—atau paling tidak mengakui—bahwa Islam akomodatif terhadap ideologi Barat, yang di antaranya turunannya adalah Hak Asasi Manusia (HAM), Pluralisme dan Demokrasi. Tidaklah aneh jika kemudian muncul pernyataan yang sering mengaitkan demokrasi dengan Islam atau sebaliknya. Misalnya, statemen bahwa Islam mengakui demokrasi; demokrasi ada dalam Islam; Islam dan demokrasi bisa berjalan seiring; Islam agama demokratis dan segudang klaim dan justifikasi lainnya. Yusuf Al-Qaradhawi, misalnya, dalam bukunya Fikih Daulah menjelaskan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Pasalnya, menurutnya, substansi demokrasi adalah hak rakyat untuk memilih penguasa, dan itu ada dalam Islam.

Siapapun yang secara sejujur menyelami hakikat demokrasi dan mengaitkannya dengan dalil syariah pasti tidak akan sampai pada kesimpulan yang dangkal seperti di atas. Demokrasi sama sekali bukanlah ide yang berasal dari Islam; tidak ada kemiripannya dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam. Bahkan terminologi Islam dan demokrasi saja sudah contradictio in terminis, alias saling bertentangan satu sama lain, karena Islam menentang demokrasi dan demokrasi pasti menolak kehadiran Islam. Jadi, mengatakan bahwa demokrasi sesuai dengan Islam atau sebaliknya merupakan tesis yang terburu-buru, terlalu simplistis, gegabah dan cenderung menyesatkan.

Demokrasi; Anak Kandung Sekularisme

Istilah demokrasi berasal berasal dari kata “demos” artinya rakyat dan cratein yang berarti pemerintah. Abraham Lincoln (1809-1865) mendefinisikan demokrasi sebagai “Government of the people, by the people, for the people” (suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).

Kemunculan demokrasi terinspirasi fakta negara kota (polis) di kota Athena, Yunani pada sekitar tahun 450 SM yang mempraktikkan pelibatan seluruh warga kota dalam proses pengambilan keputusan. Konsep Yunani Kuno tersebut digali kembali di Eropa pada ‘zaman pencerahan’, yakni era perlawanan terhadap kekuasaan gereja dan kaisar (pada zaman pertengahan) yang sarat dengan penyimpangan dan penindasan terhadap rakyat dengan mengatasnamakan agama (baca: gereja). Oleh karena itu, muncullah gerakan reformasi gereja yang menentang dominasi gereja, dan menghendaki disingkirkannya agama dari kehidupan, dan menuntut kebebasan. Puncaknya adalah Revolusi Perancis tahun 1789 yang berujung pada sekularisasi, yakni upaya kompromistik untuk memisahkan gereja dari masyarakat, negara, dan politik.

Pada masa itu, orang mencari suatu model agar kekuasaan tidak dimonopoli oleh satu orang, keluarga kerajaan, kaum bangsawan atau penguasa gereja. Ironinya, satu-satunya bahan yang tersedia bagi para pemikir di Abad Pertengahan adalah dari sejarah Yunani Kuno. Dari sejarah itu mereka belajar bahwa di Kota Athena tempo dulu diterapkan satu sistem, yaitu seluruh warga kota turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Sistem tersebut dianggap sistem yang baik oleh para pemikir Abad Pertengahan waktu itu. Mereka yang sedang tertekan oleh kediktatoran para raja dan kaum bangsawan serta penguasa gereja kemudian mengadopsi sistem Athena tersebut dan mempopulerkannya dengan nama “demokrasi”.

Menilik dari aspek historis, demokrasi jelas dilahirkan dari rahim sekularisme yang menolak campur tangan agama untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya negara. Selain itu, demokrasi juga murni berasal dari rekacipta dan hawa nafsu manusia, bukan berasal dari agama samawi manapun, apalagi Islam.


Manusia Bukan al-Hâkim

Salah satu pemikiran mendasar dalam demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Sebagai konsekuensi dari ide kedaulatan rakyat, rakyat melalui wakilnya dipandang memiliki hak untuk membuat konstitusi, peraturan dan undang-undang apapun; mereka pun berhak untuk membatalkannya. Dalam demokrasi semua standar dikembalikan pada akal manusia. Padahal faktanya, sehebat dan secerdas apapun, manusia tetaplah manusia; serba lemah, kurang, terbatas dan butuh akan yang lain. Fakta tersebut disadari sendiri oleh ahli hukum Barat seperti Prof. Dr. Angelius (Wijs Gerige Ge Menschapsleer). Dia mengatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan lemah dan mutlak membutuhkan sesamanya. Oleh karena itu, apapun yang dihasilkan manusia—termasuk hukum—pasti mengalami kekurangan dan kelemahan serta akan menimbulkan perbedaan, perselisihan dan pertentangan.

Akal sama sekali tidak dapat menilai apakah sesuatu perbuatan itu baik (khayr) atau buruk (syarr), terpuji (hasan) atau tercela (qabîh). Hanya Allah (Asy-Syâri’) yang dapat menilai baik-buruk dan terpuji-tercelanya sesuatu. Alasannya, surga dan neraka adalah ciptaan Allah sebagaimana halnya manusia, langit dan bumi. Dalam hal ini, Allah telah menentukan kelayakan manusia memasuki surga atau neraka bergantung pada sejauh mana manusia mengikuti perintah-Nya. Artinya, surga-neraka atau pahala-siksa merupakan konsekuensi dari sejauh mana manusia mengikuti hukum-hukum Allah, Pemilik surga dan neraka, bukan mengikuti kehendak manusia sebagai makhluk-Nya dengan segala keterbatasannya. Manusia tidak memiliki kemampuan menilai perkara-perkara yang berada di luar jangkauan akalnya, bahkan ia tidak mungkin mampu menilai perkara-perkara yang tidak dapat dia indera.

Pada praktiknya di negara sekular, hukum dan perundangan (termasuk persanksian) dibuat berdasarkan cara pandang terhadap kemaslahatan para pembuatnya. Jika cara pandang mereka terhadap kemaslahatan berubah maka hukum pun dapat berubah, begitu seterusnya.

Selain itu, manusia cenderung selalu ingin diuntungkan dan tidak ingin dirugikan. Oleh karena itu, jika manusia diberi kewenangan untuk membuat hukum, sudah bisa dipastikan dia tidak akan membuat hukum yang akan merugikan dirinya sendiri. Tentu realita tersebut sangat berbahaya mengingat penilaian terpuji-tercela, baik-buruk, pada diri manusia jelas berbeda. Kondisi itulah yang menyebabkan undang-undang buatan manusia sering dibuat, kemudian diperselisihkan, lalu dipertentangkan dan pada akhirnya akan dicabut jika dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat dan zaman. Oleh karenanya, hukum tidak boleh berasal dari manusia. Hukum haruslah berasal dari Yang Mahasempurna, yakni dari Zat Yang menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan. Dialah Allah SWT.

Demokrasi, Gagasan Utopis

Salah satu jargon penting dalam demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Para pegiat demokrasi ingin memunculkan kesan bahwa negara yang demokratis adalah negara yang mengakomodasi aspirasi masyarakat. Padahal sejatinya, praktek demokrasi yang saat ini berkembang dengan konsep representasi alias demokrasi perwakilan (representative democracy) hanyalah ilusi yang mustahil diwujudkan. Istilah pemerintahan rakyat hanyalah jargon yang sengaja dipropagandakan untuk menipu rakyat, agar mereka merasa ikut serta dalam menentukan arah pemerintahan dengan berpartisipasi dalam mekanisme demokrasi. Padahal sejatinya yang diuntungkan hanyalah segelintir orang, utamanya pemilik modal dan elit partai politik.

Demokrasi juga selalu mengalami distorsi. Pada demokrasi (perwakilan) yang dipraktikkan sekarang ini, 1 orang dipilih mulai tingkat DPRD I dan II hingga DPR RI untuk mewakili ribuan bahkan ratusan ribu orang. Artinya, 1 orang anggota legislatif harus dapat mewakili, menyerap dan menyuarakan aspirasi ribuan hingga ratusan ribu orang. Tentu yang demikian mustahil diwujudkan. Mana mungkin 1 orang anggota dewan dapat mewakili dan menyerap, misalnya, 400 ribu orang konstituennya? Mereka hanya duduk di bangku sidang sembari berasumsi bahwa rakyat yang memilihnya akan menyepakati apapun yang diputuskan di gedung parlemen. Distorsi pun semakin terbukti ketika produk legislasi wakil rakyat justru menguntungkan pihak asing, pemilik modal dan merugikan rakyat. Di Indonesia, disahkannya UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal Asing, UU Minerba (Mineral dan Batubara), UU BHP (Badan Hukum Pendidikan), dll adalah wujud konkret ilusi sekaligus manipulasi demokrasi.

Demokrasi: Alat Penjajahan

Kapitalisme dan penjajahan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kapitalisme tak akan hidup tanpa menjajah, sementara penjajahan adalah ’ruh’-nya Kapitalisme. Saat ini, negara kapitalis seperti AS dapat hidup dan kaya karena hasil mengeksploitasi negara Dunia Ketiga. Agar mereka dapat dengan mudah mengeruk kekayaan negara lain, maka adanya kesamaan standar, persepsi dan keyakinan bagi seluruh negara di dunia menjadi sangat penting. Standar, persepsi dan keyakinan tersebut sedemikian rupa akan dikesankan sebagai ide yang terbaik, berlaku universal, seperti halnya agama, sehingga mau tidak mau semua negara diarahkan (baca: dipaksa) menganutnya. Standar, persepsi dan keyakinan tersebut tidak lain adalah demokrasi (termasuk HAM) dan liberalisme ekonomi dunia yang muncul dari ideologi Kapitalisme.

Untuk memperjuangkan kepentingan ideologinya, yang dilakukan negara kapitalis adalah mengajak seluruh dunia untuk menjadikan Kapitalisme—termasuk demokrasi—sebagai standar, persepsi, serta keyakinan yang berlaku di segala aspek kehidupan bagi seluruh umat manusia. Untuk itu, negara kapitalis seperti AS melakukan internasionalisasi ideologi Kapitalisme sebagai asas interaksi dan UU Internasional. AS dan negara kapitalis lainnya kemudian membentuk PBB dan Piagam PBB, yang menjadi legitimasi dan alat kepentingan internasionalnya. Sebagai pembentuk badan internasional itu, AS tentu harus mendapat jaminan, bahwa kepentingan-kepentingannya tetap bisa terjamin. Karena itu, dibuatlah Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dengan anggota tetap yang memiliki hak veto. Dengan hak ini, AS dapat dengan mudah menggagalkan segala keputusan yang dianggap bertolak belakang dengan kepentingannya; tidak peduli sebaik apa pun keputusan itu; tidak peduli meskipun seluruh negara mendukung keputusan tersebut.

Dalam bidang politik, berbagai aturan yang jelas-jelas bersumber dari ideologi Kapitalisme dibuat dan diinternasionalisasikan. Lahirlah, antara lain, salah satu ciri penting demokrasi, kebebasan dengan dideklarasikannya Declaration of Human Right tahun 1948. Deklarasi ini mencantumkan penjaminan atas kebebasan manusia; terutama kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan perilaku. Internasionalisasi ini dibutuhkan AS agar setiap tindakannya di dunia internasional menjadi legal atau sah meskipun sebenarnya sekadar untuk kepentingan nasional (national interest) AS semata.

Demokrasi Menurut Beberapa Kacamata Ulama

Para ulama yang lurus mendalami fakta demokrasi tentu akan sampai pada kesimpulan, bahwa demokrasi bukan hanya tidak ada hubungannya dengan Islam, tetapi bertentangan secara mendasar dengan Islam. Mereka yang mengkritik dan memberikan catatan negatif terhadap demokrasi di antaranya:

1. Adnan ‘Ali Ridha an-Nahwi. Dalam kitabnya, Syûrâ Lâ ad-Dimuqrathiyah, halaman 103, ia menyatakan, “Dalam kehidupan dunia, kebenaran (pendapat) tidaklah diukur dan ditetapkan oleh sedikit atau banyaknya jumlah orang yang melakukannya. Kebenaran itu harus diukur dan ditetapkan oleh kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan manhaj rabbani yang diturunkan dari langit.”

2. Syaikh Abul A’la al-Maududi. Dalam kitabnya, Al-Islâm wa al-Madaniyah al-Hâditsah, halaman 36, ia mengatakan, “Telah saya katakan sebelumnya bahwa pengertian demokrasi dalam peradaban moderen adalah memberikan wewenang membuat hukum kepada mayoritas rakyat..Maka dari itu, kita menentang sistem sekular yang nasionalistis-demokratis, baik yang ditegakkan oleh orang-orang Barat maupun Timur, Muslim ataupun non-Muslim.”

3. Muhammad Yusuf Musa. Dalam kitabnya, Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, halaman 245, ia berkata: “Sesungguhnya sistem pemerintahan Islam bukanlah sistem demokrasi, baik dalam pengertiannya menurut kaum Yunani kuno maupun dalam pengertiannya yang moderen.”

4. Anwar al-Jundi. Dalam kitabnya Sumûm al-Istisyrâq wa al-Mustasyriqûn fî al-’Ulûm al-Islâmiyah, halaman 96, ia mengatakan, “Pemikiran politik Islam berbeda dengan pemikiran demokrasi Barat, di antaranya karena kedaulatan dalam sistem politik Islam bukanlah di tangan umat, seperti sistem demokrasi, juga bukan di tangan kepala negara, seperti sistem kediktatoran, melainkan ada dalam penerapan syariah Islam. Dengan demikian sistem politik Islam sangat jauh berbeda dengan sistem apa pun yang telah menyimpang itu.

5. Syaikh Muhammad al-Ghazali. Ia mengkritisi demokrasi dalam kitabnya, Min Hunâ Na’lam, halaman 93, ketika beliau membantah Khalid Muhammad Khalid yang mengklaim keutamaan pemerintahan demokratis: “Adalah perkara yang haq, bahwa orang-orang yang menerapkan demokrasi sebagai sesuatu yang ideal, hakikatnya adalah orang-orang yang lebih rendah moralnya dan lebih buruk pengaruhnya dibandingkan dengan orang-orang yang menyalahgunakan agama, pada saat mereka menerapkan hukum-hukum yang zalim. Mari kita lihat sekilas sistem demokrasi ketika diterapkan di negeri kita (Mesir, penerj.) di tangan tuan-tuannya dari penduduk Eropa yang menjadi utusan Eropa atau yang menjajah kita.”

6. Syaikh Ali Belhaj. Dalam kitabnya, Ad Damghah al-Qawwiyah li Nasfi ‘Aqîdah ad-Dimuqrathiyah. Secara langsung ia menunjuk, bahwa biang kerusakan moral adalah demokrasi, “Cukuplah saya nyatakan bahwa demokrasi Barat yang bejat itu sebenarnya telah membawa benih-benih kerusakan dan kebejatan moral. Kenyataan yang ada adalah bukti yang paling jelas untuk itu.”

7. Syaikh Abdul Qadim Zallum. Dalam kitabnya, Ad-Dimuqrathiyah Nizhâm Kufr: Yahrumu Akhdzuhâ aw Tathbiquha aw ad-Da’watu ilayhâ, beliau menyatakan, “Demkrasi, yang dijajakan Barat yang kafir ke negeri-negeri Islam, sesungguhnya merupakan sistem kufur; tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam, baik secara global maupun secara partikular…Oleh karena itu, kaum Muslim diharamkan secara mutlak untuk mengambil, menerapkan dan menyebarluaskannya.”

Wallâhu a’lam.

[Penulis: Luthfi Afandi; Mahasiswa Magister Hukum Islam, Universitas Islam Bandung]
[Sumber:hizbut-tahrir.or.id]

Demokrasi Tidak Ada Dalam Islam

Sejak masa Plato demokrasi sudah digugat. Dengan berbagai alasan berbagai pihak mempertanyakan apakah sistem demokrasi ini layak bagi manusia atau justru akan menghancurkan peradaban. Kritik terhadap demokrasi pun paling gencar dilakukan pemikir dan ulama muslim. Umat Islamlah yang paling terdepan mempertanyakan keabsahan sistem demokrasi ini.

Gugatan paling mendasar terhadap sistem ini adalah masalah kedaulatan (as siyadah) yang berkaitan dengan sumber hukum . Ada perbedaan yang mendasar antara sistem Islam yang secara mutlak menjadikan kedaulatan di tangan hukum syara’ (as siyadah li asy-syar’i) dengan sistem demokrasi yang menetapkan kedaulatan ada di tangan rakyat (as siyadah li asy-sya’bi) .Dalam pandangan Islam satu-satunya yang menjadi sumber hukum (mashdarul hukmi) adalah Al Qur’an dan As Sunnah. Tidak boleh yang lain. Dalam Al Qur’an dengan tegas disebutkan inil hukmu illa lillah bahwa hak membuat hukum adalah semata-mata milik Allah SWT. Karena itu barang siapa yang bertahkim (berhukum) dengan apa-apa yang selain diturunkan Allah SWT , maka dia adalah kafir.

Katakanlah: “Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku[479], sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik” (QS Al An’an; 57).

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (QS Al Maidah: 44).

Sementara dalam sistem demokrasi yang benar dan salah bukan ditentukan berdasarkan syariah Islam tapi berdasarkan suara mayoritas. Prinsip suara mayoritas (kedaulatan di tangan rakyat) ini adalah prinsip pokok dalam demokrasi. Tidak ada demokrasi kalau tidak mengakui prinsip kedaulatan ditangan rakyat ini.

Menjadikan sumber hukum yang menentukan benar dan salah berdasarkan hawa nafsu atas nama suara mayoritas ini jelas adalah bentuk kekufuran yang nyata. Demokrasi sesunguhnya telah merampas Hak Mutlak Allah sebagai sumber hukum dan menyerahkannya kepada manusia. Jelas ini adalah kekufuran yang nyata.

Inilah yang diingatkan Allah swt kepada kita di dalam Al Qur’an, tragedi yang menimpa orang-orang Nashrani, mereka menjadikan orang-orang terhormat mereka, orang-orang alim, para pendeta, pemuka agama sebagai Tuhan baru. Bagaimana mungkin para rahib dan pendeta itu dijadikan Tuhan ?

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa meriwayatkan ‘Adi bin Hatim pernah datang ke hadapan Rasulullah saw. Beliau kemudian membaca ayat (QS at-Taubah [9]: 31). ‘Adi bin Hatim berkata, “Mereka tidaklah menyembah para pembesar dan para pendeta mereka.” Akan tetapi, Rasulullah saw. berkata, “Benar. Akan tetapi, mereka (para pembesar dan para pendeta itu) mengharamkan atas mereka sesuatu yang halal dan menghalalkan yang haram untuk mereka, lalu mereka mengikuti para pembesar dan para pendeta itu. Itulah bukti penyembahan mereka kepada para pembesar dan para pendeta itu.” Demikian sebagaimana dituturkan oleh Muslim dan at-Turmudzi.

Dengan demikian, pemberian hak menghalalkan dan mengharamkan (hak menentukan hukum) serta hak ketaatan kepada seseorang pada hakikatnya sama dengan penyembahan kepada orang itu. Jelas ini adalah kekufuran yang nyata. Demokrasi telah menjadi Tuhan Baru, ini adalah musibah..

Tidak hanya itu demokrasi digugat karena gagal menunaikan janji-janjinya. Kesejahteraan yang dijanjikan demokrasi tidak terbukti. Dunia yang dipimpin oleh negara demokrasi terbesar Amerika Serikat sekarang ini terjerumus kedalam kemiskinan global yang mengerikan. Bahkan sang tuan Amerika Serikat terancam dalam depresi ekonomi yang mengerikan.

Demokrasi justru telah memberikan legitimasi hukum untuk memiskinkan dunia ketiga. Lewat cara yang demokratis muncullah produk-produk hukum yang memuluskan penjajahan dan perampasan kekayaan alam dunia ketiga. Indonesia merupakan contoh tentang masalah ini. Pasca reformasi dengan cara demokratis lahir pro Liberal seperti UU Migas, UU Penanaman Modal , UU SDA (Sumber Daya Alam) yang semuanya justru mengokohkan ekploitasi negara-negara imprialism yang berimplikasi kepada penderitaan masyarakat.

Janji stabilitas demokrasi pun tidak terbukti. Di beberapa negara demokrasi justru telah mengantar rezim diktator seperti Hitler di Jerman dan Mussolina di Italia. Demokrasi juga telah menjadi alat ampuh munculnya pemerintah boneka pro Barat seperti yang terjadi di Afghanistan dan Irak saat ini . Pemerintah boneka yang diktator ini justru menjadi alat Barat untuk mengokohkan penjajahan dan pembunuhan terhadap rakyat.

Di Indonesia sorak-sorai demokrasi telah menimbulkan pertentangan antar elit maupun secara horizontal antar rakyat yang tidak berkesudahan. Pertikaian menjelang pilkada maupun pasca pilkada telah menumpahkan banyak darah dan luka. Tidak hanya itu atas nama demokrasi Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia. Kemungkinan kuat menyusul dengan alasan yang sama -kalau tidak dicegah sejak dini- adalah Aceh dan Papua. Demokrasi menjadi pintu disintegrasi.

Atas nama demokrasi kemaksiatan pun menjadi subur. Prinsip demokrasi yang memutlakan pengakuan terhadap liberalisme dan HAM telah menjadi pintu kerusakan moral atas nama kebebasan. Atas nama HAM pelaku kejahatan perzinahan dan homoseksual dan pelaku pornografi dan pornoaksi minta diakui eksistensinya. Muncul pula UU yang sarat dengan liberalisme yang mengokohkan kemaksiatan ini.

Tidaklah berlebihan kalau kita mengatakan ada dua bahaya mendasar demokrasi . Pertama, demokrasi telah menjadi ‘tuhan baru’ yang menjerumuskan umat Islam pada kekufuran . Yang kedua demokrasi telah menjadi alat penjajahan untuk menghancurkan umat Islam baik secara ekonomi , politik, maupun sosial.

Tidak heran kalau Bush mengatakan selama menyebarnya liberalisme dan demokrasi adalah perkara penting bagi kepentingan (penjajahan ) negara itu. Pidato Bush : “ Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi”. Walhasil demokrasi adalah sistem kufur, haram mengambilnya, menerapkannya dan menyebarluaskannya.

[Dikutip dari http://www.mediaumat.com dengan judul “Demokrasi Sistem Kufur”]